Gästrike Vatten

Östhammars kommun går med i Gästrike Vatten

Den 1 maj 2017 anslöt VA-verksamheten i Östhammars kommun till Gästrike Vatten. Det betyder att Gästrike Vatten kommer att sköta all drift och underhåll av ledningar, vatten- och reningsverk samt övrigt som tillhör VA-verksamheten.

Att vi ska ha rent och gott vatten i kranen dygnet runt är en självklarhet för oss. Det bygger på att vi har en fungerande vatten- och avloppsverksamhet. Det har vi redan på många sätt idag, men vi behöver även säkra den även för kommande generationer. För att kunna göra det krävs långsiktigt arbete och hög specialistkompetens. På sikt kan vi tillsammans säkerställa vårt gemensamma vatten utifrån nybyggnationer och ständigt ökade miljökrav.

Har du frågor?

Du är alltid välkommen att kontakta oss när du har frågor. Kontakta vår Kundservice, 020-37 93 00 eller info@gastrikevatten.se.

Gästrike Vatten välkomnar Östhammars kommun!

- Vi välkomnar Östhammars kommun till Gästrike Vatten, säger Ola Nilsson, ordförande (2017) Gästrike Vattens styrelse. Vi började direkt att arbeta med övergången och vi tittar långsiktigt på hur vi kan utveckla verksamheten i ett längre perspektiv.

- Det här innebär att vi kommer stå bättre rustade att möta framtiden, säger Jacob Spangenberg, kommunstyrelsens ordförande i Östhammars kommun. Vi kommer fortfarande att ha inflytande eftersom kommunfullmäktige kommer att besluta om avgifternas storlek, kommande investeringar och utbyggnadsplaner.

Samarbete för säkrad kompetens

Östhammar har stora utmaningar framför sig inom VA-försörjningen. Det kräver ökad fokusering och bättre förutsättningar för resurser och kompetensförsörjning som kan utveckla verksamheten.

Vårt verksamhetsområde, vatten och avlopp, ställs ständigt inför nya lagar och krav. För att klara framtidens ökade krav på bland annat ekonomi, kompetens och miljö behövs ett utökat samarbete med flera kommuner.

Genom samarbete skapar vi tillsammans en stabilare grund för en långsiktigt hållbar utveckling inom VA. Vi minskar dessutom vår sårbarhet med gemensam kompetensförsörjning och kan lättare bibehålla en hög servicegrad.
Samverkan med Gästrike Vatten kan bidra till att ta tillvara storskalighetsfördelar som gynnar en lägre kostnadsutveckling för Östhammars kommun på sikt.

Nytt telefonnummer

Från den 1 maj 2017 ringer du till Gästrike Vatten när du har frågor om din VA-faktura, vatten och avlopp i Östhammars kommun, vattenanslutningar, driftstörningar eller om du vill anmäla något fel.
Du når oss dygnet runt på telefon 020-37 93 00 och e-post: info@gastrikevatten.se.

Bakgrund och beslut

Östhammar har stora utmaningar framför sig som kräver bättre förutsättningar till resurser och kompetensförsörjning som kan förvalta och utveckla verksamheterna. Utveckling av VA-verksamheten kan kräva ökade ekonomiska behov och samverkan kan bidra till att tillvarata storskalighetsfördelar som gynnar en lägre kostnadsutveckling, som även gynnar Gästrike Vatten och dess ägarkommuner.

Frågor och svar

Frågor och svar om samverkan mellan VA-verksamheten i Östhammar och Gästrike Vatten