Gästrike Vatten

Kompletterande avgränsningssamråd enligt miljöbalken angående ny vattenförsörjningsanläggning vid Mon, Älvkarleby kommun

Älvkarleby Vatten AB och Gävle Vatten AB bjuder genom sitt moderbolag Gästrike vatten AB härmed in till ett kompletterande avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken inför ansökan om tillstånd för vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet. Det aktuella kompletterande samrådet avser utökad samrådskrets med anledning av ett justerat påverkansområde för grundvatten öster om Dalälven samt nedläggning av vattenledningar mellan delområden.

Bakgrund

Genom att gemensamt anlägga en ny vattentäkt och bygga ett nytt vattenverk vid Mon i Älvkarleby kommun ökar mängden dricksvatten och leveranssäkerheten av dricksvatten i både Gävle och Älvkarleby kommuner. Dessutom ges möjlighet att erbjuda tekniskt råvatten som komplement till dricksvatten, exempelvis för snötillverkning, gatusopning och andra verksamheter som inte kräver livsmedelskvalitet på vattnet. Som en del i detta ska Gävle Vatten och Älvkarleby Vatten som VA-huvudmän söka tillstånd enligt miljöbalken hos Mark- och miljödomstolen för den nya vattentäkten vid Mon.

Ett avgränsningssamråd genomfördes oktober–december 2022. Därefter genomfördes ett kompletterande samråd i januari-februari 2024 med anledning av justeringar av delområde 2 och 3 (se karta nedan). Nu bjuder vi in till ett kompletterande avgränsningssamråd med anledning av att påverkansområdet för grundvatten har utökats något öster om Dalälven (se rosa markering ), samt att vattenledningar ska läggas ned i marken mellan delområden (se grön markering) .

Kompletterande samråd 8 juli–2 september 2024

Varför behövs ett kompletterande samråd?

Det har under våren 2024 framkommit att påverkansområdet för grundvatten beräknas bli något större än vad som tidigare bedömts och redovisats i samrådsunderlaget som togs fram och skickades ut i det ursprungliga samrådet 2022. Vidare har bolagen bestämt att tillståndsansökan ska omfatta nedläggning av vissa anläggningsledningar på land vilket innebär att verksamhetsområdet utvidgas något och att ytterligare fastigheter därför anses bli särskilt berörda av verksamheten. Mot denna bakgrund genomför Gästrike Vatten nu ytterligare ett kompletterande avgränsningssamråd.

Verksamhetens omfattning

Verksamheten omfattar bortledning av ytvatten från Dalälven för ett maximalt uttag om 72 000 m3 per dygn, bortledning av grundvatten från Uppsalaåsen för ett maximalt uttag om 77 000 m3 per dygn, infiltration av yt- och grundvatten i Uppsalaåsen om maximalt 79 000 m3 per dygn samt anläggningar inom vattenområde. Verksamheten omfattar även utsläpp i Dalälven av rejekt- och spolavloppsvatten, infiltration av spolvatten och renat dagvatten.

Detta kompletterande samråd omfattar även nedläggning av ledningar på land. Verksamheten bedöms medföra betydande miljöpåverkan och samrådet genomförs därför som ett avgränsningssamråd. Verksamheten förväntas medföra miljöpåverkan huvudsakligen i form av ianspråktagande av naturmark samt risk för påverkan på kulturmiljön. Anläggningar kommer att så långt som möjligt att placeras så att påverkan på natur- och kulturvärden och annan omgivningspåverkan minimeras. Vissa tillfälliga anläggningar som använts under pilotförsök för den nya vattentäkten kommer att rivas.

Har du frågor eller synpunkter?

Skicka dem med epost till info@gastrikevatten.se eller med post till Gästrike Vatten, Box 975, 801 33 Gävle. Besöksadress: Nobelvägen 2, 802 67 Gävle, telefonnummer: 020-37 93 00. Ange att ärendet gäller "Kompletterande samråd 2 om ny vattentäkt vid Mon, Älvkarleby kommun". Skriftliga synpunkter på planerad verksamhet ska vara Gästrike Vatten tillhanda senast den 2 september 2024.

 

Samrådsunderlag med tillhörande bilagor

Senast ändrad:

Relaterat innehåll

Vill du veta mer om Trygg vattenförsörjning Mon?

Gästrike Vatten AB ansvarar för dricksvattenförsörjningen i Älvkarleby och Gävle kommuner, genom sina dotterbolag Älvkarleby Vatten AB och Gävle Vatten AB. I programmet Trygg Vattenförsörjning Älvkarleby och Gävle arbetar vi för att öka mängden dricksvatten i båda kommunerna. Det gör vi genom att gemensamt anlägga en ny vattentäkt och bygga ett nytt vattenverk vid Mon i Älvkarleby kommun, samt lägga överföringsledningar mellan de två kommunerna.

Samtidigt skapar vi möjlighet att erbjuda så kallat tekniskt råvatten för verksamheter som inte kräver livsmedelskvalitet på vattnet. Snötillverkning i slalombackar, gatusopning och klottersanering är xempel på sådana verksamheter.