Gästrike Vatten

Ledningsnätsförnyelse Lapphällan

Gästrike Vatten anlägger en ny vattenledning som ska dras från högreservoaren Lapphällan längs kraftledningen på nordöstra sidan och längs med Skogsmursvägen. Anslutning till befintlig ledning kommer att göras söder om Andersberg.

Varför gör vi det här?

Den nya vattenledningen ska ersätta en befintlig vattenledning som idag går via villatomter. Omläggningen av dricksvattenledningen görs dels för att Gästrike Vatten ska ha möjlighet att komma åt och underhålla ledningen utan att påverka boende i området för mycket. En ny ledning anläggs också för att minska risken för skada på närliggande fastigheter vid händelse av läckage.

20 mars, 2023

Den nya vattenledningen är nu inkopplad. Det arbete som kvarstår är att den gamla ledingen ska fyllas igen sedan kommer återställningsarbetet av mark och väg att göras under april/maj månad (beroende på väderförhållanden).

13 december, 2022

Då vi behövde utföra ytterligare grävning för att göra plats för två vattenledningar, i och med samförläggningen, upptäckte vi mer berg som vi behöver spränga bort. Sprängningen kommer att påbörjar under mitten/slutet på vecka 50 och pågå dagtid. Arbetet med sprängningen beräknas pågå under cirka en veckas tid.

2 december, 2022

Vi arbetar nu parallellt med att lägga ner vattenledningen samt fylla igen schakten på sträckan längs med Skogmursvägen. Projektet har även fått en tilläggbeställning som innebär en samförläggning av ytterligare en vattenledning från ett annat av våra projekt. Vi kommer därför att bredda schaktet på den återstående delen av sträckan där den andra vattenledningen ska samförläggas. Vi utför denna samförläggning nu för att minimera ingreppen i området senare.

Denna samförläggning innebär att projektet kommer försenas några månader (läs mer i tidplanen nedan).

1 november, 2022

Grävarbetet på sträckan där vattenledningen ska förläggas fortlöper. På vissa delar av sträckan har vi stött på berg i marken som vi behöver spränga och gräva bort för att få ner vattenledningen på rätt och frostfritt djup. Sprängningsarbetet pågår under dagtid och våra förhoppningar är att det ska vara färdigt inom 1-2 veckor.

Om vi skulle stöta på mer berg under den sista delen av sträckan kan sprängningsarbetet komma att pågå lite längre. Vi ber om ursäkt om detta medför besvär för dig som boende i området.

12 september, 2022

Arbetet med trädfällningen är sedan en tid klar. Just nu har arbetet med att schakta ledningssträckningen påbörjats.

31 maj, 2022

Inom kort kommer arbetet med att fälla träd längs skogmursvägen att börja. Förhoppningen är att det arbetet ska vara färdigt i månadsskriftet juni/juli. Gästrike Vatten har tillstånd för trädfällningen och den kommer att utföras av Skogssällskapet.

Virket från trädfällningen kommer att transporteras bort innan vecka 32 då VA-entrepenaden är planerad att starta.

Projektet beräknades vara färdigt vid årsskiftet 22/23. Projektet kommer dock att försenas några månader då projektet fått en tilläggsbeställning. Tilläggsbeställningen innebär att vi samförlägger ytterligare en vattenledning från ett annat av våra projekt.

Preliminär tidplan:

Februari/mars - kontroll av den nya ledningen och provtagning av vattnet för att se så allting fungerar som det ska och att vattnet är godkänt. Efter det är klart kan vi koppla bort den gamla ledningen och koppla in den nya.

April/maj - Återställningsarbetet av mark och väg.

Tidplanen är preliminär och påverkas av väderförhållanden.

För att vi ska kunna anlägga den nya ledningen kommer vi att behöva avverka träd längs med Skogmursvägen. Marken ägs av Gävle Kommun och Gästrike Vatten har fått tillstånd att avverka träden.

Efter att träden avverkats gjordes under hösten 2022 en ljudmätning i en av bostäderna som ligger närmast Skogmursvägen. Mätningen visade att ljudnivån ligger under gällande riktvärden för buller. Denna mätning ligger till grund för beslutet att inga åtgärder i form av bullerplank eller andra bullerdämpande åtgärder kommer att göras.

Om du som fastighetsägare upplever att du blir störd av buller från exempelvis trafik kan du anmäla det som en störning till Gävle kommun. Då görs en bedömning om ditt klagomål föranleder någon åtgärd för att minska bullret. Du kan få bidrag för fönsteråtgärder om ljudnivån visar sig överskrida gällande riktvärden.

Har du frågor rörande buller och insyn kontakta Gävle kommun

Telefon: 026 – 17 80 00
Epost: gavle.kommun@gavle.se

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Projektgrupp

Projektledare: Katarina Ivarsson

VA-ingenjör: Bengt Falk

Kommunikation: Emelia Lövgren

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se

Senast ändrad:

Till toppen