Gästrike Vatten

Renovering av vattenledningar och utbyggnad av dagvattensystem på Ingebovägen

Under 2023 påbörjar Gästrike Vatten ett arbete med att dra fram en ny dagvattenledning, renovera befintliga vattenledningar och byta ut befintliga spillserviser till fastigheter på Ingebovägen i Gävle. Arbetet är en del av förnyelsearbetet av ledningsnätet i Gävle kommun.

-

Varför gör vi det här?

På en del av Ingebovägen finns det idag inget dagvattensystem utbyggt. Därför drar vi nu fram en dagvattenledning för att kunna ombesörja dagvattnet på ett bättre sätt.

Vi renoverar också befintliga vattenledningar och byter ut befintliga spillserviser för en säkrare vattenförsörjning och minskat antal läckor och stopp.

Arbetet kommer påbörjas under vecka 17 och tidsplanen är ungefär 10 veckor. Tidplanen kan komma att revideras.

Trafikavstängning
Under arbetet kommer vägen att stängas av och du som fastighetsägare kommer behöva parkera på annan angiven plats. Platsen finns markerad i kartan som finns längre ned på sidan. Under helger kommer vägen att öppnas upp, dvs från fredag runt 16:00 till måndag 06:30.

Vattenavstängning
Under arbetet kommer kortare vattenavstängningar att ske. En provisorisk vattenledning kommer därför att kopplas in till din fastighet (via befintlig servisledning) i början av projektet. I slutet av projektet, när vi erhållit godkända vattenprover, kommer vi att koppla in din fastighet till den nya vattenledningen.

Sophämtning och post
Vi kommer ombesörja hjälp med utkörning av avfallskärl till angiven plats samt sätta ut tillfälliga postlådor enligt markering i kartan längre ned på sidan.

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Projektgrupp

Uppdragsledare: Lisa Sundell, Karl Danielsson

Kommunikatör: Fanny Spennare

Vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka ett mail till info@gastrikevatten.se

Senast ändrad:

Till toppen