Gästrike Vatten

Förebygg källaröversvämning

Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag eller VA-huvudmannen i sin kommun uppväger aldrig de olägenheter och skador man drabbas av. Gästrike Vatten lägger ned mycket arbete på att successivt förbättra ledningsnätet. Det går dock aldrig att helt eliminera riskerna för källaröversvämning.

Skydda din fastighet mot översvämning

Nedan finns kortfattad information om de vanligaste orsakerna till översvämningar och några råd med förebyggande åtgärder. Det går inte att skydda sig helt mot översvämningar, men det går att rusta sig så att man minskar risken för skador på fastigheten om olyckan är framme.

Snösmältning och regn

Snö och regn kan orsaka ett oväntat överskott på vatten i ledningsnätet, som kan orsaka översvämning. Som fastighetsägare bör du göra en bedömning av riskerna för skador på din egendom.

Våra avlopps- och dagvattenledningar är anpassade för normala förhållanden och det är i praktiken omöjligt att anpassa ledningarna till extrema väder. Därför kan häftiga regn eller kraftig snösmältning orsaka översvämning i din eller dina grannars fastighet.

Förbered dig innan

 • Kontrollera dina försäkringar.
 • Förvara inte värdefulla eller fuktkänsliga föremål i källaren. Går det inte att undvika så placera föremålen så högt som möjligt.
 • Koppla bort stuprör och dränering från det allmänna avloppsledningsnätet . Dagvatten får inte längre belasta det. Dagvattnet ska helst omhändertas på den egna fastigheten eller kopplas till dagvattennätet om förbindelsepunkt för dagvatten finns.
 • Se till att ha tunnor eller annat att samla upp regnvattnet i. Använd sedan regnvattnet till att vattna med. Du kan också leda regnvatten till en rabatt, gräsyta eller stenkista.
 • Plantera träd och undvik att anlägga hårda ytor som inte släpper igenom eller suger upp regn.
 • Se var vattnet samlas på din tomt när det regnar – rinner vattnet in från omgivande mark kan en lösning vara att se över höjdsättningen på din tomt
 • Täta dörrar, källarfönster, ventilationsöppningar och andra öppningar.

Rötter

Rötter i servisledningen är ofta orsak till källaröversvämningar. Det är främst rötter från lövträd som letar sig in i skarvar på ledningen. Låt inte träd och storväxta buskar växa nära servisledningen. Alla trädarter har potential att tränga in i avloppsledningar. Undvik träd med speciellt aggressiva rötter som pil, poppel och platan.

Främmande föremål

Främmande föremål kan orsaka stopp i ledningar som orsakar översvämning även vid torrt väder. Spola bara ner kiss, bajs och toalettpapper i toaletten. Annat ska sorteras till återvinning eller slängas i soppåsen, till exempel bindor, trosskydd, tops, kondomer, kattsand, plåster, medicinrester.

Elavbrott

Skador på ledningar kan orsaka översvämning även vid torrväder.

Fastighetspumpstation

När det regnar mycket så kan det läcka in vatten i pumpstationen ovanifrån, detta kan slå ut pumpstationen.

Det här kan du göra själv i förebyggande syfte

 • se till att marken lutar från pumpstationen och elcentralen
 • var extra uppmärksamma så att vatten inte rinner in genom locket
 • kontrollera att summerlarmet inomhus fungerar (byt batteri)

Det här kan du göra i akut syfte

 • valla in pumpstationen med hjälp av exempelvis sandsäckar

Vid stora regn och skyfall som leder till översvämningar och skador utreds alltid ansvarsfrågan i varje ärende som anmäls till oss. Men generellt kan ansvaret delas upp så här:

Fastighetsägarens ansvar vid skyfall

 • Fastighetsägaren har ansvar över ledningar och egna vatten- och avloppsinstallationer inom fastigheten och på den egna tomten. Ansvaret gäller från förbindelsepunkten i gatan som brukar ligga ungefär en halv meter utanför tomtgränsen. Fastighetsägaren har ansvar för att vidta förebyggande åtgärder och skydda sin fastighet.
 • Som fastighetsägare ansvarar du för hur dag- och dräneringsvatten hanteras på din tomt. Vilken lösning som passar bäst för dig beror helt på vilka förhållanden som råder på just din tomt och fastighet. Därför är det viktigt att du ser över hur detta bäst görs för din fastighet. Dagvattnet ska helst omhändertas på den egna fastigheten eller kopplas till allmänna dagvattennätet om förbindelsepunkt för dagvatten finns.

Gästrike Vattens ansvar vid skyfall

 • Gästrike Vatten ansvarar för det allmänna ledningsnätet, det vill säga ledningarna utanför fastigheten. Dessa ska vara dimensionerade så att de klarar av att ta emot normala regn. Det finns nationella kriterier för hur ledningar och rör ska vara dimensionerade och dessa ska Gästrike Vatten följa. Gästrike Vatten ska också se till att alla ledningar är väl underhållna.

Kommunens ansvar vid skyfall

Kommunen har ansvar för stadsplanering och för att ta hänsyn till översvämningsrisker i den, och därmed ett övergripande ansvar att planera för kraftiga regn. Kommunen ansvarar också för avvattning av allmän mark så som kommunala vägar, gator, gång- och cykelvägar, torg och parker. Men den allmänna marken där kommunen ansvarar utgör bara en knapp tredjedel av stadens yta. Resten är kvartersmark, alltså mark som är bebyggd med hus, butiker och annat.

Har du frågor?

Välkommen att kontakta vår kundservice på telefon: 020 - 37 93 00 eller e-post: skada@gastrikevatten.se

Senast ändrad:

Om du drabbats av översvämning

Om du är drabbad av översvämning i din fastighet ska du i första hand ta kontakt med ditt försäkringsbolag.

Efter att du kontaktat ditt försäkringsbolag kan du rapportera översvämningen till oss för att begära ersättning för självrisken.

Skyfallet 2021 - vad har hänt sedan dess?

Gästrike Vatten arbetar ständigt med att genomföra investeringar i ledningsnätet för att det ska hålla god funktion.

Vi utreder status på ledningsnätet och genomför de åtgärder som har hög prioritet utifrån de investeringsmedel vi har.

Vad är en bräddning och varför görs det?

En bräddning är ett tillfälligt utsläpp av orenat av avloppsvatten. En bräddning görs när ledningsnätet är överbelastat och vattenmängden är mer än vad ledningen klarar.

Det är en skyddsåtgärd som finns för att minska risken att vatten tränger upp i golvbrunnar i fastigheter.