Gästrike Vatten

VA-taxan i Gävle, Hofors, Ockelbo och Östhammar föreslås höjas från 1 januari 2025

Vi lagar, förnyar och förbättrar för en trygg och säker vattenförsörjning och avloppsrening. Vatten och avlopp finansieras med avgifter. Kostnaderna ökar vilket gör att avgifterna i fyra av fem av våra kommuner behöver höjas från och med 2025.

Endast avgifter och inget vinstintresse

VA-verksamheten i Sverige är tydligt reglerad. Alla lokala kostnader för vatten och avlopp inom en kommun finansieras av VA-taxan i den egna kommunen. Avgifterna följer självkostnadsprincipen. Det betyder att kunder som är anslutna till den kommunala VA-anläggningen i respektive kommun bär sina egna kostnader. Det innebär också att när kostnaderna ökar för att förvalta, driva och ansvara för den allmänna VA-anläggningen så behöver även taxan höjas.

Olika avgifter i olika kommuner

Förutsättningarna för VA-försörjningen i respektive kommun styr hur hög eller låg avgiften är. Varje kommun har egna verksamhetsområden och förutsättningarna i dessa kan variera kraftigt. Avgifterna speglar antal anslutna invånare och infrastrukturens omfattning. Ju fler som är med och delar på kostnaderna desto lägre kan taxan vara. Det som styr är bland annat om kommunen har tätt eller utspritt boende eftersom det styr hur långa ledningar som behövs, om kommunen har många små anläggningar eller färre men större anläggningar som ger stordriftsfördelar.

Det gör vi för avgifterna

Brukningsavgifterna ska täcka kostnader för drift, underhåll och förnyelse av kommunens vatten- och avloppsledningar, pumpstationer, vattenverk, reningsverk och andra VA-anläggningar. Även kostnader för att skydda vattentäkter, kundservice, fakturering och investeringar för att bygga ut till exempel ledningsnätet och verk ska täckas.

Beslut om taxans nivå

Gästrike Vatten har föreslagit en höjning av VA-taxans brukningsavgift i fyra av våra fem kommuner. Styrelserna i Gävle Vatten, Hofors Vatten, Ockelbo Vatten och Östhammar Vatten har beslutat att i sin tur föreslå höjningen till respektive kommunfullmäktige I Älvkarleby kommun görs ingen justering för 2025 då intäkterna ökat och det finns medel från tidigare år. Förslagen planeras gå upp för beslut i respektive kommunfullmäktige i juni 2024.

Förslaget för Gävle Kommun är att VA-taxans brukningsavgift höjs med:

  • 15 procent för brukningstaxan från och med den 1 januari 2025.
  • 15 procent för brukningstaxan från och med den 1 januari 2026.
  • 15 procent för brukningstaxan från och med den 1 januari 2027.

Förslaget för Ockelbo Kommun är att VA-taxans brukningsavgift höjs med 9 procent från och med den 1 januari 2025.

Förslaget för Hofors Kommun är att VA-taxans brukningsavgift höjs med 7 procent från och med den 1 januari 2025.

Förslaget för Östhammar Kommun är att VA-taxans brukningsavgift höjs med 7 procent från och med den 1 januari 2025.

Senast ändrad:

15% höjning från och med 2025-01-01

Kostnad/mån för genomsnittsvillan i Gävle kommun 2024*

Höjning/mån för genomsnittsvillan i Gävle kommun*

Höjning/mån för Typhus A**

Höjning/mån per lägenhet för Typhus B***

Höjning i procent

632 kronor

95 kronor

104 kronor

69 kronor

15 %

* Genomsnittsvillan i Gävle har en årsförbrukning på ca 110 kbm

** Villa med en årsförbrukning på 150 kubikmeter

*** Flerbostadshus med 15 lägenheter och en årsförbrukning på 2000 kubikmeter

15% höjning från och med 2026-01-01

Kostnad/mån för genomsnittsvillan i Gävle kommun 2025*

Höjning/mån för genomsnittsvillan i Gävle kommun*

Höjning/mån för Typhus A**

Höjning/mån per lägenhet för Typhus B***

Höjning i procent

727 kronor

109 kronor

120 kronor

79 kronor

15 %

* Genomsnittsvillan i Gävle har en årsförbrukning på ca 110 kbm

** Villa med en årsförbrukning på 150 kubikmeter

*** Flerbostadshus med 15 lägenheter och en årsförbrukning på 2000 kubikmeter

15% höjning från och med 2027-01-01

Kostnad/mån för genomsnittsvillan i Gävle kommun 2026*

Höjning/mån för genomsnittsvillan i Gävle kommun*

Höjning/mån för Typhus A**

Höjning/mån per lägenhet för Typhus B***

Höjning i procent

836 kronor

126 kronor

138 kronor

91 kronor

15 %

* Genomsnittsvillan i Gävle har en årsförbrukning på ca 110 kbm

** Villa med en årsförbrukning på 150 kubikmeter

*** Flerbostadshus med 15 lägenheter och en årsförbrukning på 2000 kubikmeter

Kostnad/mån för genomsnittsvillan i Hofors kommun 2024*

Höjning/mån för genomsnittsvillan i Hofors kommun*

Höjning/mån för Typhus A**

Höjning/mån per lägenhet för Typhus B***

Höjning i procent

748 kronor

53 kronor

59 kronor

41 kronor

7 %

* Genomsnittsvillan i Hofors har en årsförbrukning på ca 100 kbm

** Villa med en årsförbrukning på 150 kubikmeter

*** Flerbostadshus med 15 lägenheter och en årsförbrukning på 2000 kubikmeter

Kostnad/mån för genomsnittsvillan i Ockelbo kommun 2024*

Höjning/mån för genomsnittsvillan i Ockelbo kommun*

Höjning/mån för Typhus A**

Höjning/mån per lägenhet för Typhus B***

Höjning i procent

912 kronor

82 kronor

99 kronor

72 kronor

9 %

* Genomsnittsvillan i Ockelbo har en årsförbrukning på ca 85 kbm

** Villa med en årsförbrukning på 150 kubikmeter

*** Flerbostadshus med 15 lägenheter och en årsförbrukning på 2000 kubikmeter

Kostnad/mån för genomsnittsvillan i Älvkarleby kommun 2023*

Höjning/mån för genomsnittsvillan i Älvkarleby kommun*

Höjning/mån för Typhus A**

Höjning/mån per lägenhet för Typhus B***

Höjning i procent

587 kronor

0 kronor

0 kronor

0 kronor

0 %

* Genomsnittsvillan i Älvkarleby har en årsförbrukning på ca 90 kbm

** Villa med en årsförbrukning på 150 kubikmeter

*** Flerbostadshus med 15 lägenheter och en årsförbrukning på 2000 kubikmeter

Kostnad/mån för genomsnittsvillan i Östhammar kommun 2024*

Höjning/mån för genomsnittsvillan i Östhammar kommun*

Höjning/mån för Typhus A**

Höjning/mån per lägenhet för Typhus B***

Höjning i procent

956 kronor

67 kronor

85 kronor

49 kronor

7 %

* Genomsnittsvillan i Östhammar har en årsförbrukning på ca 85 kbm

** Villa med en årsförbrukning på 150 kubikmeter

*** Flerbostadshus med 15 lägenheter och en årsförbrukning på 2000 kubikmeter