Gästrike Vatten

Höjning av anläggningsavgiften i Ockelbo kommun

Anläggningsavgiften i Ockelbo kommun kommer stegvis att höjas från år 2022 till 2024. Under hösten förväntas motsvarande beslut för Hofors och Älvkarleby kommuner.

Varför höjer vi anläggningsavgiften?

Anledning till höjningen av anläggningsavgiften i Ockelbo kommun är att de genomsnittliga kostnaderna för utbyggnad av kommunalt VA inte täcks av dagens avgift för anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Under många år har anläggningsavgiften i Ockelbo kommun endast justerats efter indexuppräkning. För att anläggningsavgiftens nivå ska spegla intäktsbehovet kommer en stegvis höjning under åren 2022 - 2024 att ske. Inriktningen är att anläggningsavgiftens nivå sedan kan stabiliseras.

Förslag till avgiftsnivåer har tagits fram av Ockelbo Vattens styrelse. Beslut om nivån fattades av kommunfullmäktige i Ockelbo kommun den 28 juni.

Så här mycket kommer det att kosta

Definitioner

Typhus A är ett familjehus med en tomtyta på 800 m² och en vattenförbrukning på 150 m³/år. Fastigheten är ansluten till dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

Typhus B är ett flerbostadshus som är anslutet till dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Huset har 15 lägenheter, 800 m² tomtyta och en vattenförbrukning på 2000 m³/år.

2021

För typhus A är kostnaden cirka 99 000 kronor inklusive moms.
För typhus B är kostnaden cirka 212 000 kronor inklusive moms.

2022

För typhus A blir kostnaden cirka 118 000 kronor inklusive moms.
För typhus B blir kostnaden cirka 303 000 kronor inklusive moms.

2023

För typhus A blir kostnaden cirka 143 000 kronor inklusive moms.
För typhus B blir kostnaden cirka 445 000 kronor inklusive moms.

2024

För typhus A blir kostnaden cirka 177 000 kronor inklusive moms.
För typhus B blir kostnaden cirka 667 000 kronor inklusive moms.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som betalas vid nyanslutning eller tillbyggnad på befintlig fastighet. Som kund/fastighetsägare betalar du anläggningsavgift till det bolag inom Gästrike Vatten som är ansvarig för VA-anläggningarna det vill säga VA-huvudman för. Anläggningsavgiften beräknas för varje fastighet utifrån respektive kommuns avgiftsnivå och omfattar fastighetens andel av den kommunala VA-anläggningen, både verk och ledningar.

I gällande taxekonstruktion beräknas anläggningsavgiften för varje fastighet utifrån parametrarna nedan:

  • Servisavgift - antal vattentjänster som ska anslutas: dricksvatten, spillvatten och dagvatten.
  • Förbindelsepunktsavgift - upprättande av förbindelsepunkt och framdragning av servisledning.
  • Tomtyteavgift - fastighetens tomtyta i kvadratmeter.
  • Lägenhetsavgift - antal bostadsenheter som finns på fastigheten.
  • Grundavgift - bortledande av dagvatten om bortledandet sker utan att förbindelsepunkt har upprättats.

Våra vattentjänster är helt avgiftsfinansierade. Avgiften ska vara betald innan anslutning kan ske.