Styrelser

Varje bolag har en egen styrelse med förtroendevalda ledamöter och en lekmannarevisor som utses av respektive kommunens kommunfullmäktige och som fastställs av bolagsstämman. Bolagsstämmorna hålls i april varje år.
I moderbolaget Gästrike Vatten AB sitter två ledamöter från varje kommun, totalt tio ledamöter. I dotterbolagens styrelse sitter tre till fem ledamöter.

Varje bolag har en egen styrelse med ledamöter och suppleanter.   

Arvoden för förtroendevalda

Varje bolag har sina egna arvodesbestämmelser för förtroendevalda (styrelseledamöter och lekmannarevisor). Kommunfullmäktige i respektive kommun har vid inträdet i Gästrike Vatten AB beslutat vilken kommuns arvodesreglemente som bolaget ska utgå från. Det innebär att Gästrike Vatten AB, Gävle Vatten AB, Ockelbo Vatten AB  och Älvkarleby Vatten AB utgår från Gävle kommuns arvodesreglemente. Hofors Vatten AB utgår från Hofors kommuns arvodesreglemente och Östhammar Vatten AB utgår från Östhammar kommuns arvodesreglemente.
 
Under 2018 antogs nya arvodesbestämmelser i Gävle kommun, Hofors kommun och Östhammar kommun. Uppdateringar med viss anpassning har därför gjorts av arvodesbestämmelserna för Gävle Vatten AB, Ockelbo Vatten AB, Älvkarleby Vatten AB, Hofors Vatten AB och Östhammar Vatten AB som beslutades av och gäller från bolagsstämman 24 april 2019. Arvodesbestämmelserna för Gästrike Vatten AB är oförändrade mot föregående år med uppräkning av det månadsarvode som utges till ledamöter i Sveriges Riksdag då en översyn gjordes inför 2017 då Östhammars kommun kom in i samarbetet.
 
Översyn i höst
För att få en mer enhetlig hantering och transparens kommer en översyn av samtliga bolags arvodesbestämmelser inom Gästrike Vatten koncernen att ske under 2019 tillsammans med ägarkommunerna för att därefter lyftas till respektive kommunfullmäktige för beslut.
 
Se specifikation för arvoden 2019 för respektive styrelse här:
Gästrike Vatten AB »
Gävle Vatten AB »
Hofors Vatten AB »
Ockelbo Vatten AB »
Älvkarleby Vatten AB »
Östhammar Vatten AB »
Sidan skapad 2013-12-27 13:02:19
Senast ändrad 2019-07-10 11:33:11