Meny
Pressmeddelande - 2012-03-29

Stabilare biologisk fosforrening 

Gävle Vatten AB startade under hösten 2011 ombyggnationer vid Duvbackens reningsverk för att införa en ny process, sidströmshydrolys av bioslam. Ombyggnationen blev klar och processen togs i drift februari/mars 2012. Avsikten med investeringen är att förbättra Duvbackens reningsresultat och säkra upp att framtida utsläppsvillkor för fosfor kan klaras. 
 
Reningsmetoden vid Duvbacken består sedan 2004 av ett biologiskt reningssteg (Bio-P) där miljontals mikroorganismer tillgodogör sig och förbrukar näringsämnena i vattnet. En miljömässigt lyckad reningsmetod där investeringen i sidoströmshydrolysen avser stabilisera och säkerställa tillgången på lättnedbrytbar organisk substans, VFA (flyktiga fettsyror). Försök i laboratorieskala har genomförts under 2009 där resultatet stöder behovet av en ombyggnad. 
 
Dimensioneringen av sidströmshydrolysen görs med erfarenheter från existerande anläggningar där 5-10 % av returslammet genomgår en hydrolys i 20 timmar. För ändamålet byggs ett bassängblock om i befintlig slutsedimentering som initialt anses räcka. Om drifterfarenheter visar att längre uppehållstider för slamhydrolysen behövs får man beakta detta och överväga ombyggnad av ytterligare en sedimenteringsbassäng. 
 
 
Dimensionering: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Volym hydrolystank 1 230 m³
Normal variation för inkommande flöde 1 000-2 500 m³
Medelflöde  1 500 m³/h 
Normalvariation returslam 600-1 500 m³/h 
Medelflöde returslam 900 m³/h 
Andel returslam som hydrolyseras 5-10% 
Normalflöde till hydrolys 30-150 m³/h 
Uppehållstid i slamhydrolys  8.2 - 41 h 
Uppehållstid i slamhydrolys vid medelflöde 14 - 27 h 

För information och visning kontakta 
Mats Linder, produktionschef Gästrike Vatten, tfn 026-17 51 25 
Camilla Larsson, Information Gästrike Vatten, tfn 026-17 51 08 
Sidan skapad 2013-12-30 14:25:38