Meny

VA SälgsjönGästrike vatten bygger ut kommunalt vatten och avlopp i Sälgsjön 2017 - 2019. Kommunalt VA tryggar en långsiktigt hållbar vattenförsörjning och avloppshantering med hänsyn till människors hälsa och miljö. Det är cirka 120 fastigheter som kommer att beröras när verksamhetsområdet utökas. Det är möjligt att ansluta sig våren 2019.

God Jul och Gott Nytt År!


Det är roligt att kunna berätta att 70 % av alla fastigheter i byn redan är anslutna till
kommunalt VA. Vi önskar dig varmt välkommen som kund hos Gästrike Vatten.
Om du skulle behöva kontakta oss akut under helgerna så når du oss på vårt vanliga nummer
020-37 93 00, dygnet runt

Resultat av enkätundersökning

Här kan du se resultatet av enklätundersökningen som vi gjorde i samband med informationsmöten som vi hade i februari. 29 av 60 stycken deltog i undersökningen, ingen statisktisk analys av resultaten har genomförts. Stort grattis till Fredrik Borg som vann utlottningen av 4 st trisslotter!

Så här svarade de som har deltagit i undersökningen om den sammantagna informationen under projekttiden:cirlekdiagram hur upplevdes den skrivna informationen
Allt du behöver veta om eget arbete
Från mitten av april till mitten av maj 2019 finns vi på plats för att svara på dina frågor om eget arbete. Passa på att boka en kostandsfri konsultation med våra besiktningstekniker.
Vi återkommer med dag och tid inom kort.

Anslutningsfaktura i april 2019
Anslutningsfakturan kommer i början av april och det är 30 dagars förfallotid. Kontakta gärna kundservice om du har frågor.

Läs vår broschyr om
kommunalt vatten och
avlopp i Sälgsjön

Så här går det till

Gästrike Vatten bygger ut ledningsnätet fram till fastighetsgränsen, till den så kallade förbindelsepunkten. Alla fastigheter i Sälgsjön behöver ha en fastighetspumpstation för att leda bort bort spillvatten till reningsverket. Gästrike Vatten tillhandahåller fastighetspumpstationen (den ingår i anläggningskostnaden och kostar inget extra). Att ordna med elförsörjning för drift samt att gräva ned tanken är fastighetsägarens uppgift. Gästrike Vatten besiktar och installerar fastighetspumpstationen samt sätter upp vattenmätare.

Innan utbyggnaden startar i varje område kontaktar vi berörda fastighetsägare och erbjuder ett kundsamråd gällande läget på förbindelsepunkten och eventuell fastighetspumpstation.

Fastighetsägaren ansvarar för alla arbeten och kostnader för VA-installationer på den egna fastigheten samt att de utförs fackmannamässigt enligt branschens regler.

Du kan läsa mer om hur anslutning går till här

Tidplan

Tidplanen är preliminär och kan ändras.

Detta är en grov tidplan, där du kan se vad som händer nu och framåt.

16 augusti 2017

Information till samfällighetens styrelseseptember - oktober

Informationsmöte för fastighetsägareoktober

Gästrike Vatten handlar upp markentreprenadnovember 2017 - januari 2018

Kundsamrådmars - december 2018

Ledningsnätet byggs uthöst 2018

informationsmöte för fastighetsägarevåren 2019

Förbindelsepunkt meddelas och anläggningsfakturan skickas utvåren 2019

Fastighetsägaren gräver för VA-installation på sin fastighetvåren 2019

Anslutning till kommunalt VA
Varför genomför vi projektet?

Gästrike Vatten bygger ut det allmänna vatten- och avloppsnätet i Sälgsjön under 2017 - 2019. Utbyggnaden sker på uppdrag av Gävle kommun. Utbyggnaden omfattar anslutning av cirka 120 fastigheter som kommer att ingår i verksamhetsområdet för VA.

Kommunalt VA tryggar en långsiktigt hållbar vattenförsörjning och avloppshantering med hänsyn till människors hälsa och miljö. Det innebär tillgång till ett dricksvatten av god kvalitet samt en avloppsrening som bidrar till att uppfylla nationella miljömål för rena sjöar och en levande landsbygd. Beslut om verksamhetsområde Kommunfullmäktige i Gävle beslutar om bildandet av verksamhetsområde för VA i Sälgsjön. Förslag till verksamhetsområde kommer att lämnas till fullmäktige för beslut i mars 2018.

Inom verksamhetsområdet gäller lagen om allmänna vattentjänster (LAV 2006:412). Verksamhetsområde för VA är ett geografiskt avgränsat område där vatten- och avloppsförsörjning ska ske genom kommunala VA-anläggningar.


Beslut och utredningar från Gävle kommun
 Inriktningsbeslut i Byggnads- och miljönämnden 2013
 Rapport: VA-frågor i Sälgsjön - utredning enligt 6§ Lag om allmänna vattentjänster

Frågor och svar

Hur kommer utbyggnaden att ske?
Utbyggnaden och anslutningar kommer att ske i etapper.

Varför kommunalt VA i Sälgsjön?
Gävle kommun ansvarar för att ordna vattenförsörjning och avlopp med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön i befintlig eller blivande bebyggelse. Utbyggnaden ska trygga en långsiktigt hållbar VA-lösning som uppfyller gällande krav på miljö- och hälsoskydd.

Vem ansvarar för utbyggnaden?
Gästrike Vatten har uppdraget att bygga ut vatten och avlopp i området fram till alla fastigheter.

Hur mycket kommer det att kosta?
Anslutningsavgiften debiteras enligt då gällande VA-taxan i Gävle kommun, vilket gör att vi idag inte kan säga exakt vad varje enskild fastighetsägare kommer att få betala. Under anslutningsperiod i ett projekt är inriktningen att inte några större stegvisa höjningar av anläggningstaxan ska göras.

Måste alla fastighetsägare ansluta sig?
Alla fastigheter inom verksamhetsområdet ska anslutas till VA-nätet. Det är ingen skillnad på permanentboende, fritidshus eller obebyggda fastigheter.

När ska jag betala?
När Gästrike Vatten meddelar att utbyggnaden i Sälgsjön är klar. Du får information om förbindelsepunktens läge och faktura på anläggningsavgiften samtidigt. I sälgsjön blir det under våren 2019.

Hur långt gräver ni?
Vi gräver fram till tomtgräns. Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan den allmänna VA- anläggningen och fastighetens egen VA-installation. Den ligger som regel 0,5 meter utanför tomtgränsen. Inkoppling från våra allmänna VA-ledningar till din fastighet sker via en servisledning på vilken det sitter en ventil.

Byggarbetsplats - Info från SVEAB

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Information från SVEAB Anläggning AB

Arbetstider
Måndag - onsdag:  6.30-18.00
Torsdag: 6.30-16.00
Fredag: inget arbete


Nyhetsbrev från SVEAB


Arkiv brev & möten


Har du frågor?

Stefan Hedström, Projektledare
Jessica Zetterholm, Projektkoordinator

Kundservice 020-37 93 00
E-post: info@gastrikevatten.se

Sidan skapad 2017-08-17 10:57:27
Senast ändrad 2020-01-09 16:22:07