Gästrike Vatten

Information om brukningstaxan

Sedan 1 januari 2016 gäller en ny konstruktion för brukningstaxan att gälla i Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommuner. Nytt är att den gamla fasta avgiften och lägenhetsavgiften ersätts av en ny fast mätaravgift. Nytt är också att den fasta mätaravgiften är större än den rörliga.

vattenmätare

Mer stabil taxa

Den nya taxan blir mer stabil inför konjunktursvängningar samt vid investeringar utifrån nya lagar och krav. Den kommer också tydligare koppla avgifterna till den del i produktionen där kostnaderna finns. Den fasta mätaravgiften kommer att styras av vattenmätarens storlek och det gör att nivån på avgiften styrs av behovet som varje kund har.

Gästrike Vatten är medveten om att den nya taxekonstruktionen gör att en del företag och hyresvärdar kommer att byta vattenmätare. Den nya taxan kommer också förändra den totala årskostnaden för lågförbrukare. Men en mer stabil VA-taxa kommer på sikt att gagna både små och stora kunder.

Flera nyheter

  • Den gamla fasta avgiften och lägenhetsavgiften ersätts av en ny fast mätaravgift.
  • Den fasta mätaravgiften beräknas utifrån hur stor vattenmätare du har. Villor och fritidshus har oftast en mätare som heter qn 2,5. Storförbrukare har ofta ett antal mätare i olika storlekar.
  • Den fasta mätaravgiften höjs och priset per kubikmeter vatten sänks. Den fasta delen blir alltså större än den rörliga. Det gör att ekonomin för VA-bolagen blir mer stabil inför konjunktursvängningar samt vid investeringar utifrån nya lagar och krav. Men det gör också att en låg vattenförbrukning inte håller nere kundens totala kostnad i samma utsträckning som tidigare.
brukningstaxa

Den rörliga avgiften beror på hur många kubikmeter vatten du använder. Den täcker till exempel löpande kostnader för att producera och distribuera dricksvatten och rena avloppsvatten.

Den fasta mätaravgiften beror på hur stor vattenmätare du har. Avgiften bekostar till exempel skydd av vattentäkter, investeringar och underhåll av reningsverk, vattenverk, vattentorn och ledningsnät. Även administrativa kostnader så som kundservice och fakturering.

Exempel på förändring

Avgiften räknas ut både utifrån storlek på mätare och förbrukning.

Här är exempel på hur den nya taxan påverkar:

Småhus, villa eller fritidshus, med en förbrukning på 150 m3 vatten per år:
Din totala kostnad blir ungefär 7 - 10 % lägre än tidigare.

Småhus, villa eller fritidshus, med en förbrukning på 50 m3 vatten per år:
Din totala kostnad blir något högre än tidigare.

Storförbrukare:
Din totala kostnad kan bli antingen högre eller lägre än tidigare. Det beror på om din mätare är rätt dimensionerad sedan tidigare och hur många lägenhetsavgifter din fastighet har debiterats.

Ett småhus är ett hus som enligt fastighetstaxeringen är klassad som en fastighet med en lägenhet.

Avgiften styrs av storleken

Den fasta avgiften styrs av hur stor vattenmätare du har. Villor och fritidshus har den minsta mätaren. Eftersom prisskillnaden mellan mätarna kommer att öka i den nya taxan kan du som är storförbrukare och har en överdimensionerad mätare ha möjlighet att byta till mindre.

Tidplan och beslut

Den första fakturan med nya taxan kommer i mitten av januari 2016. Januarifakturan brukar komma i början av månaden men bytet gör att vi behöver mer tid i månadsskiftet för att anpassa fakturerasystemet till den nya taxan. Den nya taxekonstruktionen fastställdes av kommunfullmäktige i våra fyra ägarkommuner under 2014. Alla kommuner har tagit beslut om avgiftsnivåerna i kommunfullmäktige under hösten 2015.

Att använda vatten och avlopp

Det är brukningsavgiften som du betalar löpande för att använda vatten och avlopp som är förändrad. Det finns också en anslutningsavgift som man betalar en gång när man ansluter en fastighet till det allmänna kommunala VA-nätet. Den är inte förändrad.

Olika nivåer i varje kommun

Det är kunderna i det kommunala VA-nätet som bär sina egna kostnader för vatten och avlopp. Förutsättningarna i varje kommun styr hur hög eller låg avgiften är. Det gör att avgifterna varierar mellan landets alla kommuner. Det som styr är bland annat:

  • Om kommunen har tätt eller utspritt boende eftersom det styr hur långa ledningar som behövs.
  • Om kommunen har många små anläggningar eller få stora anläggningar som ger stordriftsfördelar.
  • Vilken vattenkvalitet det är i råvattnet som avgör hur mycket vattnet behöver renas.
  • Hur mycket underhåll infrastrukturen behöver för att garantera en säker drift.
  • Hur många invånare som är anslutna och delar på kostnaden.

Inget vinstintresse

Den nya konstruktionen kommer inte att öka den totala intäkten för Gästrike Vatten. VA-verksamheten finansieras inte av skattemedel utan av taxor och avgifter. Gästrike Vatten har inget ekonomiskt vinstintresse men ska vara kostnadseffektiva.

Relaterat innehåll

vy över gävles kust

Varje kommun har en egen nivå

Gästrike Vattens vattentjänster finansieras via avgifter. Som kund betalar du avgifterna för vatten- och avloppshanteringen i din kommun.

droppande kran

Beräkna din anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångskostnad för att ansluta en fastighet till det kommunala VA-nätet.

handslag

Taxa, regler och ansvar

Här finns våra kommuners avgifter och allmänna bestämmelser för vatten och avlopp.

Adress
Gästrike Vatten AB
Hamnleden 20
806 41 Gävle

Epostadress
info@gastrikevatten.se

Telefonnummer
Tel 020-37 93 00

Måndag - fredag
9-12 och 13-15

Linked Inlänk till annan webbplats