Gästrike Vatten

Kommunalt vatten och avlopp finansieras via avgifter. Alla fastighetsägare som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp betalar den taxa för vatten och avlopp som gäller i den egna kommunen. Modellen för taxekonstruktionen kan harmonisera mellan kommuner, men inte kostnadsnivån.

""
Flygbild över kust med öar, himmel och hav.

Varje kommun har en egen nivå

Gästrike Vattens vattentjänster finansieras via avgifter. Som kund betalar du avgifterna för vatten- och avloppshanteringen i din kommun.

Vi tillämpar kommunal självkostnadsprincip som innebär att vi inte får ta ut högre avgifter än våra kostnader, vi kan inte heller föra över pengar mellan våra ägarkommuner. Avgiften varierar mellan de olika kommunerna och beslutas av respektives kommuns fullmäktige.

Handslag vid ett mötesbord.

Taxa, regler och ansvar

Här finns våra kommuners avgifter och allmänna bestämmelser för vatten och avlopp.

En droppande kran mot grön bakgrund.

Beräkna din anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångskostnad för att ansluta en fastighet till det kommunala VA-nätet.

vattenmätare

Om vattenmätare

Vattenmätern håller koll på din förbrukning.