Alunda - vi gräver för nya VA-ledningar

2018-02-09
Nu har de nya vattenledningarna kopplats in på ledningsnätet mot Alunda tätort.
De vattenprover som vi tagit är godkända.
Nästa steg i utbyggnaden är inkoppling av signaler mot vattenverket.

2018-01-30
Markförläggningen av den nya vattenledningen är klar. Under vecka 6 kommer inkoppling av vattenledningen att ske. Vattenprover kommer att tas innan inkoppling.
Arbeten som återstår är inkoppling av signaler mot vattenverket och borrning genom väg. Vägborrningen kommer att ske när vi fått borrtillstånd från Trafikverket, troligen under våren alternativt början av sommaren.

2017-12-14
Grävarbetena för de nya vattenledningarna i Alunda löper på i stort sett enligt plan. De kommer att färdigställas runt årsskiftet. Därefter återstår mindre arbeten med bland annat inkopplingar, larm och styrningar. Hela arbetet beräknas vara slutfört under första halvan av januari 2018.

2017-11-23
Östhammars kommun startade under vintern 2016/2017 en grundvattenutredning för att utreda möjliga förbättringar av vattenförsörjningen för Alunda. Gästrike Vatten har fortsatt utredningen och som en del i denna har vi sedan våren 2017 utfört infiltrationsförsök vid vattenverket i Fresta. Försöken har fungerat väl både avseende förstärkt mängd av grundvatten i området och dess kvalitet. Vi gräver nu ner vattenledningarna för att kunna fortsätta arbetet med att säkra Alundas vattenförsörjning även i vinter.
 
Det vi ska göra är att gräva ned de hittills provisoriska ledningarna och i och med det möjliggöra att infiltrationen även kan användas vintertid. Denna åtgärd tillsammans med det generellt bättre grundvattenläget gör att vi hoppas undvika vattentransporter med tankbil från närliggande kommuner.
 
Arbetet med att gräva och lägga nya ledningar startar under slutet av vecka 47 och pågår fram till mitten av december, förutsatt att vädret tillåter detta. Arbetet kommer att utföras på vardagar klockan 06.30–16.00.
 
Arbetet kommer att ske i området kring Fresta vattenverk. Vatten och avlopp för alla anslutna kunder i Alunda kommer fungera precis som vanligt.
 
Vi uppdaterar information om arbetet löpande på denna sida.
 
Det blir en byggarbetsplats
När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och eventuellt mindre trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna och prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området. Tack för att ditt tålamod!
 
Trafikstörningar
Vägen mellan Alunda och Lyan kan vid något tillfälle bli avstängd en kortare tid för arbeten i direkt anslutning till vägen. I övrigt räknar vi inte med några störningar i trafiken.
 
Har du frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på 020- 37 93 00 eller info@gastrikevatten.se


Sidan skapad 2017-11-13 12:04:58
Senast ändrad 2019-02-12 12:13:09