Överföringsledning för vatten mellan Örbyhus, Österbybruk och Alunda


Den kommunala VA-försörjningen är mycket ansträngd i Östhammars kommun. Idag nyttjas hela den vattenkapacitet som finns. För att lösa dagens och framtidens behov har vi för avsikt bygga vattenledningar från Örbyhus via Österbybruk till Alunda 2019 - 2021.
Ledningssträckning: Örbyhus - Österbybruk - Alunda

Justeringar på sträckningen
Vi har fått in synpunkter från berörda fastighetsägare och därefter har vi gjort vissa justeringar på den projekterade sträckan. Nedan finns sträckorna med berörda fastigheter i uppdelade på flera kartor
(skala 1:5000).
 Etapp 1, Tierps kommun 181213
 Etapp 1, Östhammars kommun Åsarby - Åknarby 181213
 Etapp 1, Östhammars kommun Harvik - Gryttjom 181213
 
Etapp 1 och 2, Östhammars kommun Dannemora - Österbybruk 181213
 Etapp 2, Östhammars kommun Österbybruk - väg 292 181213
 Etapp 2, Östhammars kommun mot Norrkulla och Morkarla 181213
 Etapp 2, Östhammars kommun Morkarla - Svensarva 181213
 Etapp 2, Östhammars kommun SvKs kraftgata 181213
 Etapp 2, Östhammars kommun SvKs kraftgata - Fresta vattenverk 181213

Varför gör vi det här?
Tillgången på råvatten är mycket begränsad i hela Östhammars kommun och i synnerhet i Alunda. Tidigare år har man fått köra vatten till Alunda för att klara dricksvattenförsörjningen till befintlig befolkning. Östhammars kommun vill skapa förutsättningar för tillväxt i Alunda. En överföringsledning är en tidseffektiv lösning som även håller på sikt, vilket är ett av önskemålen från kommunen.

Aktuellt och uppdateringar - samarbete mellan Östhammars kommun och Tierps kommun
Inriktning VA-utveckling Östhammars kommun maj 2018

Tidplan 

efter avtal tecknats mellan kommunerna SVEAB Anläggning AB utför utbyggnad av etapp 1 Örbyhus till Dannemora 2019-2021
Höst 2019 Avtal mellan Östhammar Vatten AB och TEMAB beslutas i fullmäktige i respektive kommun
april 2019 Östhammars kommun och Tierps kommun har tecknat en avsiktsförklaring om samarbete
vår 2019 Upphandling av entreprenad i etapp 1 (klar)
2018-2019 Avtal om nyttjanderätt tecknas med fastighetsägare
2018 Ansökan om ledningsrätt, tillstånd och miljöinventering (pågår)

Tidplanen uppdaterades 2018-12-18

Så här påverkas du

Lantmäteriet kontaktar dig
Gästrike Vatten har skickat in en ansökan om ledningsrätt till Lantmäteriet. Ledningsrätten avser rätten att anlägga och underhålla en vattenledning från Örbyhus via Österbybruk till Alunda. Lantmäteriet kommer att kontakta berörda fastighetsägare angående detta.
Läs mer om ledningsrätt

Avtal om nyttjanderätt 
Handläggningstiden är 6-9 månader. Vi vill därför teckna ett avtal med dig som är fastighetsägare längs planerad ledningssträckning så att arbetet kan påbörjas redan 2019. Ledningarna kommer mestadels att ligga i anslutning till vägar, kraftledningsgator men även skog och annan mark kan påverkas.
Ledningsrätt innebär att samhällsnyttig verksamhet behöver dra ledningar över någon annans mark. En ledningsrätt innebär inskränkningar i äganderätten och fastighetsägare har därför rätt till kompensation. Lantmäteriet värderar och beslutar om ersättningen storlek. Ledningsrätt prövas genom en lantmäteriförrättning. Rättigheten förs in i fastighetsregistret och gäller för all framtid, även mot nya ägare.
*

Dina synpunkter är viktiga
Har du synpunkter på avtalet eller sträckningen så vill vi att du snarast kontaktar oss.

Personligt möte
Under pågående projektering vill vi gärna komma i kontakt med dig för att titta på hur din fastighet kan komma att påverkas. Kontakta gärna oss för att boka in en tid som passar dig.


Allmänt om anläggningsarbete
När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar.

Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Östhammar Direkt fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete har vi en dialog med markägare gällande tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.
Information om projektet

Projektgrupp
Projektledare                     
Mattias Larsson
Tillstånd & miljö                Charlotta Kolmodin Holmberg
Kommunsamordnare       Jenny Engberg
Projektering & teknik       Fredric Eriksson
Kommunikation                 Jessica Zetterholm

Varför gör vi det här?
Tillgången på råvatten är mycket begränsad i hela Östhammars kommun och i synnerhet i Alunda. Tidigare år har man fått köra vatten till Alunda för att klara dricksvattenförsörjningen till befintlig befolkning. Östhammars kommun vill skapa förutsättningar för tillväxt i Alunda. En överföringsledning är en tidseffektiv lösning som även håller på sikt, vilket är ett av önskemålen från kommunen.

Inriktning VA-utveckling Östhammars kommun maj 2018

Arkiv: Brev & material


Frågor & Svar

Frågor och svar kommer inom kort

Har du frågor?


Mattias Larsson, projektledare
Jessica Zetterholm, projektkoordinator
Kundservice 020-37 93 00
E-post: info@gastrikevatten.se


Sidan skapad 2018-09-04 11:27:06
Senast ändrad 2019-09-12 16:07:26