Gästrike Vatten

Verksamhetsplan 2022

Verksamhetsplan för Gästrike Vatten inklusive dotterbolag.

Inledning

Verksamhetsplanen beskriver inriktning och fokusområden för såväl det övergripande arbetet inom Gästrike Vatten koncernen som aktiviteter för respektive dotterbolag. Till verksamhetsplanen finns en internbudget och investeringsbudget för året samt för investeringar en plan och utblick som sätter de ekonomiska ramarna till respektive del av verksamhetsplanen.

Utgångspunkten för verksamhetsplanen är vårt uppdrag; ansvar för kommunal VAförsörjning
och att bidra till en hållbar samhällsutveckling i våra fem kommuner.

Under kommande år växer behoven och uppdraget kraftigt. För att möta de nya behoven och skapa en god arbetsmiljö sker en utveckling av verksamheten och förstärkning av organisationen. I arbetet med verksamhetsplanen har prioritering gjorts för att på bästa sätt uppfylla behov inom uppdraget. Hänsyn och anpassning har gjorts till rådande förutsättningar där utvecklingen av organisationen kommer att generera ökad kapacitet från 2023. Viss hänsyn har tagits till rådande Covid-19 pandemi.

Strategiska mål, fokusområden och indikatorer för 2022

De strategiska målen utgår från perspektiven; Invånare och kunder, Medarbetare, Hållbar samhällsutveckling och Ekonomi. Till varje strategiskt mål har ett antal fokusområden valts ut, de utgör grund för vilka aktiviteter som ska prioriteras. Samtliga avdelningar berörs av och bidrar till måluppfyllelsen.

Stort förtroende för våra VA-tjänster
Målet innebär att vi har en driftsäker VA-försörjning och säkra leveranser av god kvalitet till invånare och kunder i samtliga kommuner. Även en hög tillgänglighet och tydlig information som ger god service.

Under 2022-2023 kommer aktiviteter kopplade till nedanstående fokusområden
prioriteras för att förflytta oss mot det strategiska målet.
Goda samarbetsformer – Dialog med företagare, kommuner och andra intressenter för
att skapa goda förutsättningar att kunna möta behov, stödja samhällsutveckling och bidra
med kunskap i VA frågor.
Servicenivå – Öka kundnyttan och höja nivån på vår service genom digitalisering som
förenklar kontakten och tillgängligheten. Tydliga, effektiva processer och rutiner som
säkerställer trygg ärendehantering för våra kunder.
Tydlig taxa – Lätt att förstå våra dokument och framförhållning om framtida nivåer och
beräkningsgrunder.

Hållbar organisation och attraktiv arbetsgivare

Målet innebär att vi har en bra arbetsmiljö med engagerade medarbetare. Vi har ett aktivt ledar- och medarbetarskap.

Under 2022 kommer aktiviteter kopplade till nedanstående fokusområden prioriteras för att förflytta oss mot det strategiska målet.
Ledarutveckling – Utveckla det aktiva ledarskapet.
Medarbetarskapsutveckling – Utveckla det aktiva medarbetarskapet.
Organisationsutveckling – Tydliggöra behov och förutsättningar för att ta fram långsiktiga bemannings- och kompetenslösningar.

Långsiktigt hållbar VA-försörjning

Målet innebär att vi har en låg miljöpåverkan, god hushållning av resurser och en robust vattenförsörjning. Vi tillgodoser dagens behov och kan möta tillväxt, utan att äventyra kommande generationers möjligheter.

Under 2022 kommer aktiviteter kopplade till nedanstående fokusområden prioriteras för att förflytta oss mot det strategiska målet.
God status på ledningsnätet - Förstärkt arbete för att minska mängden dricksvatten som läcker ut från ledningsnätet eller olovligen tas ut samt för att minska mängden av annat vatten, sk ovidkommande) i våra spillvattenledningar. Exempel på ovidkommande vatten kan vara anslutet dagvatten, anslutet dräneringsvatten samt inläckage från marken om ledningarna inte är täta.
Möta anslutningsbehov – Fortsatt arbete för att tydliggöra vilken VA-kapacitet som finns idag och hur det svarar mot dagens och framtida behov, möjliga lösningar inklusive tidplan och kostnader för att ta fram investeringsplan för ökad kapacitet och utbyggnad.
Skapa robust VA-försörjning – Fortsatt arbete för att öka leveranssäkerhet och långsiktigt hållbara VA-tjänster.
Stärkt säkerhetsskydd – Fortsatt arbete för att säkerställa fysiskt säkerhetsskydd och att information om våra samhällsviktiga anläggningar hanteras på ett bra sätt av såväl medarbetare, styrelseledamöter som entreprenörer, konsulter och leverantörer.

Ekonomi i balans

Målet innebär att vi har rätt nivå på brukningsavgift och anläggningsavgift utifrån ett 5-årsperspektiv.

Under 2022 kommer aktiviteter kopplade till nedanstående fokusområden prioriteras för att förflytta oss mot det strategiska målet.
Ökad transparens i budgetarbetet – Fortsatt utveckling av arbetssätt och delaktighet för ökad förståelse samt ökad tidshorisont över åren
Förenklad uppföljning - Med en väl grundad budget kan uppföljningen utvecklas med en aktiv avvikelsehantering och säkra prognoser
Effektiv verksamhet – Fortsatt utveckling av arbetssätt för att använda resurser och system på ett effektivt sätt

Internbudget och investeringsbudget 2022

Internbudget 2022 och Investeringsbudget 2022 med utblick för kommande år ligger som stöd till verksamhetsplanen.

Budget för kostnader är 115 mnkr. I detta finns budgetposterna Personalkostnader, Verksamhetskostnader, Verksamhetsprojekt och Av- och nedskrivning.

Verksamhetsprojekt har brutits ut och i denna post ingår vissa kostnader av löpande karaktär såsom systemkostnader, licenser, föreningsavgifter, rekrytering och personalvård inklusive företagshälsa tillsammans med kostnader för utvecklingsinsatser av engångskaraktär.
Bland verksamhetsprojekten planeras främst aktiviteter inom följande områden:
- Implementering av ny organisation och utveckling av verksamheten
- God introduktion av nya medarbetare
- Utveckling av inköpsprocessen
- Implementering av nytt GIS-system
- Implementering av reviderad taxekonstruktion och Allmänna bestämmelser för VA (ABVA)
- Ta fram beslutsunderlag för inriktning för hantering av slam på kort och lång sikt för VA-verksamheten

Budget för investering är 1 mnkr och avser inventarier (möbler), system och koncerngemensam utrustning (tex dricksvattentank och släpvagn).

Budget för kostnader är 195 mnkr. I detta finns budgetposterna Verksamhetskostnader, Verksamhetsprojekt och Av- och nedskrivning. I verksamhetsprojekten ingår det som tidigare benämndes större underhållsåtgärder. Bland verksamhetsprojekten planeras ett omfattande utvecklingsarbete. Många av aktiviteterna pågår under flera år. Särskilt kan lyftas aktiviteterna:

  • Öka leveransförmåga för att möta en hållbar stadsutveckling och tillväxt
  • Framtagande av långsiktig utvecklingsstrategi för VA-försörjningen utifrån behov
  • Skydd av Gävle-Valboåsen bla revidering av vattenskyddsområde samt utveckling av kartskikt som stöd vid planärenden
  • Planering för mer vatten i Valbo/Forsbacka
  • Förberedelse för mer vatten från nytt vattenverk i Mon
  • Utveckla modeller och kommunövergripande arbetssätt inom dagvatten och skyfallshantering
  • Förbättringar av funktioner i vattenverk, reningsverk och pumpstationer. Del av kostnader till exempel pumpar kostnadsförs som reinvestering.
  • Löpande fastighetsunderhåll och ledningsnätsåtgärder (beteckningar och ventilbyte)

I övrigt sker deltagande i projekt inom Gävle kommunkoncern samt Trafikverket och Region Gävleborg.

Budget för investeringar är ca 165 mnkr. I detta ingår budgetposterna Exploateringar, Reinvesteringar och Nyinvesteringar.

Budgetpost för reinvesteringar av befintliga anläggningar och ledningsnät är 34 mnkr. Huvuddelen avser förnyelse av VA-ledningar. Även anpassning av befintligt nät för att möjliggöra fler anslutningar planeras. Utbyte av pumpar i reningsverk och pumpstationer som är en del av det löpande större underhållet kostnadsförs som reinvestering.

Budget för nyinvestering är 75 mnkr. Dessa är fördelade på vattenförsörjning ca 50 mnkr och avloppshantering ca 25 mnkr.

Planerade investeringar för vattenförsörjning avser främst:

- Fortsatt arbete för Vattenförsörjning Mon, Älvkarleby kommun, flerårsprojekt (mindre del av kostnad ligger som Verksamhetsprojekt)
- Förbättrad beredning Totra vattenverk, flerårsprojekt
- Utökad beredning Valbo vattenverk, flerårsprojekt

Planerade investeringar för avloppshantering avser främst:
- Intrimning av nytt Polersteg Duvbackens reningsverk, flerårsprojekt
- Fortsatt arbete för nytt reningsverk i Gävle, flerårsprojekt (mindre del av kostnad ligger som Verksamhetsprojekt)

Budget för exploateringar är 57 mnkr. I detta ingår utbyggnad till exploateringar och omvandlingsområdet Åbyggeby samt nya serviser vid anslutningar inom befintligt verksamhetsområde för VA. Utbyggnad pågår eller planeras att ske vid bland annat Gavlehov västra, Ersbo och Stackbo.

Budget för kostnader är knappt 29 mnkr. I detta finns budgetposterna Verksamhetskostnader, Verksamhetsprojekt och Av- och nedskrivning. I verksamhetsprojekten ingår det som tidigare benämndes större underhållsåtgärder. Bland verksamhetsprojekten planeras aktiviteter inom följande områden:
- Fortsatt ansökan om ändring av vattendom i Hammardammen
- Utredning lågreservoar för Hofors vattenverk
- Förbättringar av funktioner i vattenverk, reningsverk och pumpstationer. Del av kostnader till exempel pumpar kostnadsförs som reinvestering.
- Löpande fastighetsunderhåll och ledningsnätsåtgärder (beteckningar och ventilbyte)

Budget för investeringar är ca 7 mnkr. I detta ingår budgetposterna Exploateringar, Reinvesteringar och Nyinvesteringar.

Budgetpost för reinvesteringar av befintliga anläggningar och ledningsnät är 6,5 mnkr. Förnyelsen av VA-ledningar ca 4 mnkr kommer främst att nyttjas för de åtgärder som aktiveras och styrs av Trafikverkets åtgärder efter E16. Utbyte av pumpar i reningsverk och pumpstationer som är en del av det löpande större underhållet kostnadsförs som reinvestering. Under året planeras förbättringar för styrningen av Hofors vattenverk.

Budgetpost för nyinvesteringar är 0 mnkr. Då inte ny slamsilo vid Hofors reningsverk hunnit slutföras under 2020 eller 2021 kommer medel att flyttas över för utförande under 2022.

Inga exploateringar ligger i plan för 2022. Endast en budgetpost för förtätningar på 0,3 mnkr finns upptagen. Vid behov kommer ärenden lyftas för beslut och utökning av budget för 2022.

Budget för kostnader är 18 mnkr. I detta finns budgetposterna Verksamhetskostnader, Verksamhetsprojekt och Av- och nedskrivning. I verksamhetsprojekten ingår det som tidigare benämndes större underhållsåtgärder. Bland verksamhetsprojekten aktiviteter inom följande områden:
- Underlag för vattenskyddsområde i Åmot, delfinansieras av bidrag från Länsstyrelsen
- Mindre förbättringar av funktioner i vattenverk, reningsverk och pumpstationer. Del av kostnader till exempel pumpar kostnadsförs som reinvestering.
- Löpande fastighetsunderhåll och ledningsnätsåtgärder (beteckningar och ventilbyte)

Budget för investeringar är ca 6 mnkr. I detta ingår budgetposterna Exploateringar, Reinvesteringar och Nyinvesteringar.

Budgetpost för reinvesteringar av befintliga anläggningar och ledningsnät är 4 mnkr. I förnyelseplanen (saneringsplan) för ledningsnätet planeras åtgärder för att minska ovidkommande vatten i Lingbo och eventuellt i Åmot. Utbyte av pumpar i reningsverk och pumpstationer som är en del av det löpande större underhållet kostnadsförs som reinvestering.

Budgetpost för nyinvesteringar är 1 mnkr samt medel som flyttas över från tidigare år. Dessa avser främst utökad beredningssteg vid Säbyggeby vattenverk och åtgärder för förbättrad beredning på Källängets vattenverk.

Några exploateringar fortlöper respektive förbereds, Hästen och Tegelbruket, under 2022. Budgetpost för förtätningar och exploateringar är 0,3 mnkr.

Budget för kostnader är 32 mnkr. I detta finns budgetposterna Verksamhetskostnader, Verksamhetsprojekt och Av- och nedskrivning. I verksamhetsprojekten ingår det som tidigare benämndes större underhållsåtgärder.
Bland verksamhetsprojekten planeras aktiviteter inom följande områden:
- Ansökan om ledningsrätter
- Inventering av ovidkommande vatten för att minska inläckage, fokus Långsand och Gårdskär
- Förbättringar av funktioner i vattenverk, reningsverk och pumpstationer. Del av kostnader till exempel pumpar kostnadsförs som reinvestering.
- Löpande fastighetsunderhåll och ledningsnätsåtgärder (beteckningar och ventilbyte)

Budget för investeringar är 9 mnkr. I detta ingår budgetposterna Exploateringar, Reinvesteringar och Nyinvesteringar.

Budgetpost för reinvesteringar av befintliga anläggningar och ledningsnät är ca 8 mnkr. I förnyelseplanen (saneringsplan) för ledningsnätet planeras åtgärder i Långsand och Sand. Arbete med förnyelse av pumpstationen Kolningen fortlöper och anpassning av ledningsnätet görs vid Tegelbruket för nya fastigheter. Utbyte av pumpar i reningsverk och pumpstationer som är en del av det löpande större underhållet kostnadsförs som reinvestering.

Budgetpost för nyinvesteringar är knappt 1 mnkr. Det avser främst fortsatt arbete med nya styrenheter (PLC) samt nya flödesmätare på vattenledningsnätet för ökad uppföljning.

Budgetpost för exploateringar är 0,5 mnkr vilket avser anslutningar inom verksamhetsområdet för VA.

Budget för kostnader är knappt 54 mnkr. I detta finns budgetposterna Verksamhetskostnader, Verksamhetsprojekt och Av- och nedskrivning. I verksamhetsprojekten ingår det som tidigare benämndes större underhållsåtgärder. Bland verksamhetsprojekten planeras aktiviteter inom följande områden:
- Antagande av strategi för VA-försörjningen i de östra delarna
- Inriktning slamhantering kort och lång sikt
- Förbereda driftsättning vattenverket i Norrskedika
- Fortsatt uppföljning Karö våtmark
- Revidering av vattenskyddsområde för Börstil, Östhammar
- Förstudie utbyggnad Öregrunds reningsverk
- Utbyte till digitala vattenmätare vid mätarbyte hos kunder för ökad kontroll på vattenflöden och ökad enkelhet för kund
- Deltagande i VA-planeringsarbete, Tillväxtstrategi och Översiktsplan
- Arbete med rutiner i samband med driftsättning av vatten från Tierp
- Utökade samarbetsformer med Uppsala Brandförsvar
- Förbättringar av funktioner i vattenverk, reningsverk och pumpstationer. Del av kostnader till exempel pumpar kostnadsförs som reinvestering.
- Löpande fastighetsunderhåll och ledningsnätsåtgärder (beteckningar och ventilbyte)

Budget för investeringar är ca 14 mnkr. I detta ingår budgetposterna Exploateringar, Reinvesteringar och Nyinvesteringar.

Budgetpost för reinvesteringar av befintliga anläggningar och ledningsnät är 6 mnkr. Utbyte av pumpar i reningsverk och pumpstationer som är en del av det löpande större underhållet kostnadsförs som reinvestering.

Budgetpost för nyinvesteringar är 6 mnkr. Aktiviteter som fortlöper är Utbyggt reningsverk Alunda, flerårsprojekt, åtgärder för förbättrad slambehandling i Gimo samt Driftanpassningar av vattenledning från Örbyhus, Tierps kommun till Österbybruk och Alunda. Fortsatt arbete kommer även att ske med det fleråriga projektet att installera ca 60 nya styrenheter (PLC) på anläggningar med en total budget på ca 13 mnkr. Arbetet är förskjutet i tid.

Budgetpost för exploateringar är 2,3 mnkr vilket främst avser förberedelse för utbyggnad av Prästgårdshöjden och Björnhålsskogen i Alunda samt Klockarbacken i Österbybruk samt anslutningar inom verksamhetsområdet för VA.

Relaterat innehåll

Senast ändrad:

Till toppen