Gästrike Vatten

VA-arbete på Parkvägen klart!

Arbetet med att infodra den stora dagvattenledningen i Parkvägen avslutades på tisdagkvällen, sex dagar innan utsatt tid!

Mikael Cederholm, byggledare Gästrike Vatten

Mikael Cederholm, byggledare Gästrike Vatten

Gästrike Vatten har precis avslutat ett större VA-arbete på Parkvägen. Vilka var de största utmaningarna i projektet?

Den största risken i det här projektet har varit vädret. När det regnar fylls ledningen med regnvatten och om det skulle ske under tiden som infodringen pågår så kan inte det nya ytskiktet härda. Nu hade vi tur och klarade oss från regn. Att stänga av en av de mest trafikerade vägarna i Gävle är förstås lite nervöst, många blir irriterade på att det blir begränsad framkomlighet särskilt drabbade blir de som bor närmast arbetsområdet.

Om man ser på själva utförandet, vad var svårast?

Man vet ju aldrig vad hur det ser ut under marken, även om vi har kartor så ser det inte alltid ut som på kartan i verkligheten. Lera i schakten är besvärligt och det kan medföra förseningar. Ett annat kritiskt moment var att byta en betongkammare som vägde närmare 7 ton mot en i plast. Då är det viktigt att man har gjort en riskbedömning. Säkerheten är jätteviktig för oss, våra medarbetare och för alla som passerar i närheten.

Vad har gått bra?

Vädret! Vi hade tur med vädret och alla ha varit "på tå" och gjort sitt yttersta. Det är det som har gjort att arbetet är klart före utsatt tid.

Hur du planerat och samordnat arbetet?

Det är jag som byggledare som har samordnat alla resurser. Det här arbetet utförs av tre entreprenörer som Gästrike Vatten har ramavtal med. Vi har haft flera planeringsmöten med entreprenörerna och andra aktörer så som, Samhällsbyggnad på Gävle kommun, Ramudden som gör trafikavstängning och interna resurser. Innan arbetet startade hade vi ett startmöte med alla aktörer. Som byggledare gör jag många platsbesök före och under arbetet.

Hur länge håller dagvattenledningen?

Den nya ledningen behöver inte underhållas på 80-100 år.

Bakgrund

Den hundra år gamla dagvattenledningen infodrades med ett nytt ytskikt. Det är ett underhållsarbete som ingår i planen för ledningsnätsförnyelse i gävle kommun. Det var i samband med en läcka 2019 som man upptäckte att ledningen hade fått en längre spricka i "hjässan" som måste åtgärdas.


Borttagning av asfalt

Borttagning av asfalt och friläggning av ledningar pågår

öppen brun, förberedelser infodring

Förberedelser för infodring pågår nere i brunnen

Inför asfaltering

Fredrik Widén på NCC visar hur sista lagret asfalt ska läggas