Gästrike Vatten

Trygg vatten- och avloppsförsörjning i Gävle - ett långsiktigt arbete

Många frågor har inkommit om dagens och framtidens kommunala vatten- och avloppsförsörjning i Gävle kommun. Vi vill därför kort informera om förutsättningarna för Gävles vatten- och avloppsförsörjning och den inriktning vi arbetar efter. Ett omfattande arbete pågår för att du som bor och verkar i Gävle ska känna dig trygg med din VA-leverans, idag och i framtiden.

Diskbänk, vattenkran och tomater som sköljs under rinnande vatten.

Under kommande tio år kommer du dock märka av vårt arbete mer då många investeringar behöver göras! Vi är idag i ett skede där vatten- och avloppssystemet har ett stort underhållsbehov, kraven på rening och säkerhetsskydd ökar samtidigt som vi bygger fler bostäder och etablerar nya verksamheter vilket gör att vi behöver öka kapaciteten. Vi ska även anpassa vatten- och avloppssystemet till ett förändrat klimat och bidra till en hållbar stadsutveckling. Det vi bygger idag ska fungera i minst 50 år framåt, men gärna 100 år.

Vatten- och avloppssystemen byggdes ut i våra kommuner under främst 50-, 60- och 70-talen. Under årtionden har dricksvatten levererats till kunder och samhällsfunktioner och avloppsvattnet har omhändertagits och renats från fosfor innan vattnet återförts till naturen. Nu behöver vi förnya den infrastruktur vi har; tex vattenverk, ledningar, vattentorn och reningsverk. Samtidigt har miljökraven skärpts och vår kunskap om vatten och skadliga mikroorganismer (bakterier, virus och parasiter) har ökat. Vi använder även fler olika kemiska ämnen i vårt samhälle idag som på olika sätt också når vår natur och vatten. Det innebär att vi behöver rena både vårt dricksvatten och vårt avloppsvatten mer än tidigare. Samhällets förväntningar och syn på vatten har även förändrats. Idag är förväntan att leveransen av vatten alltid ska fungera. Det innebär att vi måste öka vår redundans och ha flera reservmöjligheter.

Vad vi gör för att trygga VA-försörjningen

För att klara utbyggnad och anslutning av fler bostäder och verksamheter behöver vi öka kapaciteten, både för vatten och avlopp. Detta trots att vattenförbrukningen över tid per kund minskar. Det dricksvatten vi levererar ska alltid vara av livsmedelskvalitet. Det innebär att vi måste anpassa ledningsnätet både till dagens förbrukning men även bygga in möjlighet till att öka den på längre sikt. Vi kan alltså inte ha en överkapacitet idag, av kvalitetsskäl. Att exploateringar och nya anslutningar sker på flera olika ställen samtidigt är också en utmaning. Just nu har vi en begränsning i hur många vi kan ansluta till kommunalt vatten och avlopp i stora delar av kommunen.

- Jag har förståelse för att man kan tycka att vi inom VA är tröga och att arbetet tar lång tid. I vår digitala tid med snabba förändringar och önskan om snabb samhällsutveckling blir VA en långsam infrastruktur, säger Lena Blad, Vd Gästrike Vatten koncernen.

Ökad kapacitet

För att öka kapaciteten för att leverera dricksvatten har vi de senaste tio åren noga utrett vilka vattenresurser som finns i och runt Gävle med tillräcklig kapacitet och som kan renas till dricksvatten. Det behövs både stor vattenmängd och bra vattenkvalitet inom rimligt avstånd för att det ska fungera.

Inriktningen är att öka vattenuttaget av grundvatten i Gävle-Valboåsen genom fler uttagspunkter och genom att fylla på med ytvatten för att bilda mer grundvatten. Visste du förresten att Gävle-Valboåsen är ett av Sveriges 28 riksintressen för dricksvattenförsörjningsanläggningar.

För att öka mängden vatten kommer även en ny vattentäkt och vattenverk anläggas i Mon, Älvkarleby kommun. Vatten från Uppsalaåsen och Dalälven kommer att bli dricksvatten och systemet kommer att hänga ihop med Skutskär- och Älvkarlebybornas vattenförsörjning. Nu pågår detaljerade utredningar så att vi vet hur vattnet ska renas för att bli ett dricksvatten och hur det på bästa sätt ska ledas in i vattennätet. Det innebär att det är flera år kvar tills vattnet kommer i kranarna.

För att möta dagens behov gör vi även åtgärder på ledningsnätet genom att fördela vattnet annorlunda. Just nu görs en åtgärd så att större delar av Hagaström får vatten från Sätra vattenverk istället för vattenverket i Valbo. På ledningsnätet görs även kontinuerligt läcksökning och åtgärder för att ta hand om allt det vatten som produceras.

För att öka kapaciteten för att rena avloppsvatten har vi ansökt om och beviljats ett nytt tidsbegränsat tillstånd för Duvbackens reningsverk. Men kapaciteten på Duvbackens reningsverk kommer inte att räcka till på längre sikt och vi förbereder därför för att bygga ett nytt reningsverk för Gävle. Just nu är fokus på att ta fram underlag för ansökan om miljötillstånd för det nya reningsverket.

- Stora investeringar är nödvändiga för att vi ska kunna säkra leveransen av dricksvatten och ta hand om avloppsvattnet för Gävleborna, säger Lena Blad, Vd Gästrike Vatten koncernen. Men det är viktigt att vi har tålamod och att de omfattande utredningar som krävs för att vi ska kunna hitta bra lösningar som håller över tid får genomföras. Bygger vi fel nu får vi leva med det i 50 år framåt, minst.

Ett stort antal åtgärder för att öka leveransen av vatten och avlopp har startats men det finns fortfarande många åtgärder kvar som behöver göras för att både öka mängden dricksvatten och förbättra kvaliteten samt för att öka rening och kapacitet för att ta hand om mer avloppsvatten (spillvatten). Vi ser även över möjligheterna att använda olika typer av vatten för olika behov, såsom tekniskt vatten för till exempel bevattning och brandvatten. Under 2020 pågår arbete med en översyn av investeringsplaner och de övergripande strategierna för dricksvatten- och avloppsförsörjningen för hela Gävle kommun.

Om Gästrike Vatten koncernen

Gästrike Vatten koncernen består av moderbolaget Gästrike Vatten AB och dess dotterbolag Gävle Vatten AB, Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten AB, Älvkarleby Vatten AB och Östhammar Vatten AB; ett för varje ägarkommun. Vi ansvarar för kommunal VA-försörjning och att bidra till en hållbar samhällsutveckling i de fem kommunerna.

VA-verksamhet i Gävle

Totalt finns 152 mil ledningar (vatten-, spill- och dagvattenledningar), 4 reningsverk och 7 vattenverk i Gävle kommun.

Läs mer om några av de planerade aktiviteterna under 2020 här

Många åtgärder är genomförda och flera av dem pågår, läs om några av dem här

Pågående arbeten Öppnas i nytt fönster.

Renat ytvatten fyller på Gävle-Valboåsen Öppnas i nytt fönster.

Fler uttagspunkter ger mer vatten av bättre kvalitet Öppnas i nytt fönster.

Vatten från Sätra vattenverk till Hagaström Öppnas i nytt fönster.

Mer vatten från vattenförsörjningsanläggning i Mon Öppnas i nytt fönster.

Riksintresse för vattenförsörjning Öppnas i nytt fönster.


Till toppen