Gästrike Vatten

Reviderad taxekonstruktion för Gästrike Vattens dotterbolag

Gästrike Vatten har lagt fram ett förslag om revidering av gällande taxekonstruktion, där Östhammar Vatten tillämpar samma konstruktion som övriga dotterbolag inom koncernen.

""

Enligt ägardirektivet för Gästrike Vatten ingår det att ta fram ett förslag till en gemensam taxekonstruktion för alla dotterbolag (Gävle Vatten, Hofors Vatten, Ockelbo Vatten, Älvkarleby Vatten och Östhammar Vatten). Taxekonstruktionen anger hur de olika tjänsternas avgift ska beräknas. Avgiftsnivån för VA är olika i varje kommun utifrån de förutsättningar som finns i just den kommunen.

Beslut om nivåer tas separat och berörs inte av detta beslut.

För samtliga kommuner utom Östhammar innebär den nya konstruktionen inte någon större förändring. För Östhammars kommun innebär förslaget en helt ny taxekonstruktion. Kostnadsmassan är den samma som tidigare men den nya konstruktionen innebär en omfördelning av intäkter.

Förslaget har beslutats i samtliga dotterbolags styrelser i december 2021 och har nu gått vidare för beslut i respektive kommunfullmäktige. Förslag till startdatum är 1 januari 2023 för samtliga utom Östhammar. Där är startdatum satt till 1 januari 2024 då det innebär en större förändring mot dagens konstruktion.

Östhammars kommun får en ny taxekonstruktion

Östhammars kommun har idag en taxekonstruktion som skiljer sig något från övriga dotterbolag inom Gästrike Vatten. Det som skiljer Östhammars konstruktion är att den fasta avgiften är uppdelad i två nivåer som baseras på förbrukning över eller under 600 kubikmeter per år. Med den nya taxekonstruktionen fastställs kundkategorin genom hur fastigheten är klassad i fastighetsregistret hos Skatteverket i kategorin ”småhus”* respektive ”övrig”*. Den fasta mätaravgiften styrs av både kundkategori och av hur stor vattenmätare kunden behöver. Den rörliga avgiften motsvarar precis som idag förbrukad vattenmängd.

* småhus är enligt Skatteverket ”Ett småhus är en byggnad med en eller två bostäder, exempelvis en villa, ett radhus eller ett fritidshus. En obebyggd tomt som är tänkt att bebyggas med småhus är också en småhusfastighet.”. Alla andra kategorier blir ”övrig”.

En annan förändring mot nuvarande konstruktion är att fördelningen av intäkter från brukningsavgifterna kommer att justeras. De fasta mätarkostnaderna kommer att öka och det rörliga priset på vattenförbrukning kommer att minska jämfört med idag. Detta för att göra intäkterna mindre känsliga för konjunkturer och bättre spegla att de fasta kostnaderna i verksamheten utgör en stor andel oavsett vattenförbrukning. Hur stora skillnaderna blir kommer att utredas i nästa steg då de även påverkas av taxenivåernas utveckling

Den nya konstruktionen ger även stabilare intäkter över tid vilket är en förutsättning för att kunna möta de behov som finnas av underhåll, utveckling och utbyggnad på nuvarande verk och ledningsnät.

Till toppen