Gästrike Vatten

Mer och bättre kommunalt vatten och avlopp till fler i Östhammars kommun

Den kommunala vatten- och avloppsförsörjningen i Östhammars kommun är mycket ansträngd. Därför har Gästrike Vatten under flera år utrett möjligheterna att öka kapaciteten att leverera dricksvatten och rena avloppsvatten.

""

Under våren kommer en utvecklingsplan för vatten- och avloppsförsörjningen i de östra delarna av Östhammars kommun att beslutas. Planen föreslår en systemlösning där samhällets behov av dricksvatten och avloppsrening möts både på kort och lång sikt.

Systemlösningen innebär i korthet att avloppskapaciteten ska öka genom ett gemensamt reningsverk, en ökad mängd råvatten för dricksvattenförsörjning, ett sammanknutet distributionssystem och en optimering och förbättring av nuvarande vatten- och avloppsanläggningar och ledningsnät.

- Tack vare många års utredningar och stöd av specialister har vi hittat en klok inriktning i vårt arbete för en robust och säker vatten- och avloppsförsörjning. Det känns jättebra att vi nu har en plan, säger Margareta Widén Berggren, ordförande i Östhammar Vattens styrelse.

Systemlösningen möjliggör för fler anslutna i de östra delarna av Östhammars kommun. Det finns även flera identifierade områden (omvandlingsområden) som idag har enskild vatten- och avloppsförsörjning där det finns krav på att ordna en hållbar kommunal vatten- och avloppslösning.

- Det här är en stor satsning och flera stora investeringar, men det är nödvändigt för att vi ska kunna uppnå en säker och robust vatten- och avloppsförsörjning. Genom en tydlig helhetslösning kan vi bygga vidare under lång tid, säger Pär-Olov Olsson, Vice ordförande i Östhammar Vattens styrelse.

Till toppen