Gästrike Vatten

Låga grundvattennivåer trots nederbörd

Östhammars kommun har små grundvattenmagasin och vi ser att grundvattennivåerna har börjat sjunka. Vi arbetar med flera åtgärder för att trygga vattenförsörjningen och tills det är klart behöver vi alla hjälpas åt att spara på vattnet.


Östhammars kommun har små grundvattenmagasin och vi ser att grundvattennivåerna har börjat sjunka. Vi arbetar med flera åtgärder för att trygga vattenförsörjningen och tills det är klart behöver vi alla hjälpas åt att spara på vattnet.

Östhammars kommun har små grundvattenmagasin som inte kan lagra större mängder vatten utan kräver regelbunden påfyllning. Grundvattnet fylls främst på under vintern och hösten medan den nederbörd som kommer på våren och sommaren tas upp av växter eller avdunstar. Vi ser att grundvattennivåerna nu börjat sjunka och vi kan inte förvänta oss någon större påfyllnad av grundvattenmagasinen förrän i höst. Vi nyttjar den lagringskapacitet som finns magasinen. Det grundvatten som finns i magasinen på våren behöver räcka fram till påfyllningen tar fart i höst igen. Därför måste vi vara sparsamma med dricksvattnet. Vi inför bevattningsförbud för att säkerställa att dricksvattnet ska räcka till dryck, matlagning och hygien.

Den 18 maj infördes restriktioner för vattenanvändningen i form av bevattningsförbud i hela Östhammars kommun. Tack för att du hjälper till att spara på vatten, varenda droppe räknas!

Hur funkar små grundvattenmagasin?Grundvattennivåer i maj för små grundvattenmagasin

Den kommunala dricksvattenförsörjningen i Östhammars kommun nyttjar grundvatten från små grundvattenmagasin. Läs mer om nivåerna i små grundvattenmagasin hos SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) » Länk till annan webbplats.

Åtgärder för den kommunala vattenförsörjningen

Den kommunala VA-försörjningen i Östhammars kommun är mycket ansträngd. Gästrike Vatten AB arbetar på uppdrag av Östhammar Vatten AB tillsammans med flera förvaltningar inom Östhammars kommun med åtgärder som ska trygga VA-försörjningen i kommunen.

Några av de arbeten som vi gör i Östhammars kommun:

  • En överföringsledning från Örbyhus i Tierps kommun till Österbybruk och Alunda. Arbete pågår och utförs i två etapper. Det beräknas vara klart 2021 och 2022, läs mer här » Länk till annan webbplats.
  • Våra grundvattenutredningar och kortsiktiga åtgärder i Alunda har gjort att vi inte längre behöver köra vatten i tankbilar sedan 2017.
  • Det pågår grundvattenutredningar i Östhammar för att se om vi kan fördela uttagen i vattentäkten på ett sätt som ger mer och bättre vatten.
  • Förstudie för ett avsaltningsverk i de östra delarna av kommunen.
  • Åtgärder på ledningsnätet med fokus i Alunda och Gimo.


Att utreda grundvatten och dess förutsättningar tar flera år. Det kräver noggrannhet och flera årscykler för att se hur vattnet reagerar under årets alla årstider.

Läs mer om vårt arbete i Östhammars kommun här » Länk till annan webbplats.