Gästrike Vatten

Gästrike Vatten skriver under hållbarhetslöfte för att säkra tillgången på vatten

Under en ceremoni på Uppsala slott den 3 december skrev Gästrike Vatten, tillsammans med ett 20-tal andra aktörer, under hållbarhetslöften för att säkra tillgången på rent vatten. Hållbarhetslöften är en del i Länsstyrelsen i Uppsala läns arbete med Färdplan för ett hållbart län där syftet är att nå de nationella miljömålen.

""

Genom hållbarhetslöftet åtar sig Gästrike Vatten att genomföra aktiviteter för att ”aktivt söka regionalt samarbete med berörda aktörer för att säkerställa långsiktig och robust VA-försörjning i våra kommuner”.

- Vi ser samverkan som en naturlig och viktig del i vårt arbete för en trygg, långsiktig och god dricksvattenförsörjning samt en miljöanpassad avloppshantering, säger Lena Blad, VD på Gästrike Vatten.

Vatten är en förutsättning för allt liv, världens viktigaste livsmedel och en av våra stora klimatutmaningar. Gästrike Vatten arbetar, både i det dagliga arbetet och i det strategiska, aktivt med att trygga VA-försörjningen för våra kunder. Vi tar ansvar för en hållbar utveckling av våra VA-tjänster genom att aktivt delta i samhällsutvecklingen. Detta avspeglas även i våra mål och våra bolags verksamhetsplanering.

""

Åtgärdsprogram för att nå nationella och globala miljömål

Länsstyrelsens arbete med Färdplan för ett hållbart län består av fyra åtgärdsprogram, minskad klimatpåverkan, ekosystem och biologisk mångfald, vatten och samhällsutveckling, som alla bidrar till att uppnå de nationella miljömålen och även de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Färdplanens åtgärdsprogram är en del av länsstyrelsens uppdrag att utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram för att nå de nationella miljömålen.

Antagna hållbarhetslöften följs upp årligen av Länsstyrelsen. Uppföljningen fokuserar på genomförandet av åtgärder i förhållande till respektive aktörs uppsatta mål.