Gästrike Vatten

Förmånen att få utbilda inom vatten och avlopp

Vi hade igår förmånen att få utbilda politiker i kommunstyrelse och samhällsbyggnadsnämnden samt tjänstemän i Östhammar kommun om vatten och avlopp. Vi pratade om våra olika ansvar, roller och arbetsgång samt status och åtgärdsförslag för den kommunala VA-situationen i Östhammars kommun. Östhammar kommun berättade om den kommunala tillväxtstrategin aktuella detaljplaner.

Lena Blad, Vd, Östhammar Vatten och Gästrike Vatten koncernen.

Vi hade igår förmånen att få utbilda politiker i kommunstyrelse och samhällsbyggnadsnämnden samt tjänstemän i Östhammar kommun om vatten och avlopp. Vi pratade om våra olika ansvar, roller och arbetsgång samt status och åtgärdsförslag för den kommunala VA-situationen i Östhammars kommun. Östhammar kommun berättade om den kommunala tillväxtstrategin aktuella detaljplaner.

- Vi har tagit vatten för givet, speciellt innan Östhammar Vatten AB bildades och vi blev delägare i Gästrike Vatten AB. Därför är det bra att vi nu har koll på status och hur det påverkar kommunens utveckling. Nu har vi större förståelse för hur det funkar med bland annat roller och ansvar mellan kommunen och VA-huvudmannen. Dagen är ett avstamp på det vi behöver fortsätta att arbeta med, säger Margareta Widen Berggren, ordförande i Östhammar Vatten AB.

Tålamod och mod att ha tålamod
Sedan Östhammar Vatten AB bildades 2017 har kommunens vattenresurser kartlagts och en beskrivning av det nuvarande och framtida behovet av har tagits fram. Den kommunala VA-försörjningen är mycket ansträngd, det är många små grundvattenmagasin och vi använder nästan maximalt med vatten från magasinen. Vi utreder andra möjliga alternativ för att öka mängden vatten samt för att öka rening och kapacitet för att ta hand om mer spillvatten.

- Med de stora behoven att förbättra VA-försörjningen som finns i Östhammars kommun så vill vi göra snabba åtgärder. Men vi måste våga ta oss tid att stanna upp och fundera före - hur vill vi att Östhammars kommun ska se ut om 50 år? Hur vill vi att VA ska fungera då för att det ska hålla på sikt? Vi ska skapa en VA-anläggning som håller för flera generationer framåt, säger Lena Blad, Vd för bolagen inom Gästrike Vatten koncernen.

Läs mer om vårt arbete i Östhammars kommun här » Länk till annan webbplats.

Fakta
Gästrike Vatten AB är moderbolag i Gästrike Vatten-koncernen med dotterbolagen Gävle Vatten AB, Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten AB, Älvkarleby Vatten AB och Östhammar Vatten AB. Gästrike Vatten AB ägs gemensamt av Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommuner. Varje dotterbolag är VA-huvudman i sin kommun, vilket innebär att den allmänna VA-anläggningen ägs av respektive dotterbolag. Moderbolaget Gästrike Vatten sköter drift av anläggningen på uppdrag av respektive kommun.
Gemensamt för alla bolag inom Gästrike Vatten-koncernen är vårt uppdrag att arbeta för en trygg, långsiktig och god dricksvattenförsörjning samt en miljöanpassad avloppshantering. Vi tar även ansvar för en hållbar utveckling av våra VA-tjänster genom att aktivt delta i samhällsutvecklingen.

Malin Delin, Dricksvattenstrateg Gästrike Vatten

Cecilia Willén Johansson, planchef Östhammars kommun och Karolina Stenroth, enhetschef utredning Gästrike Vatten.

Till toppen