Gästrike Vatten

Dagvattnets dag

Dagvattnets dag är en temadag som instiftats av VA SYD och som infaller 24 september varje år. Syftet med dagen är att få fler att uppmärksamma dagvattnet. Med dagvatten menas regn eller smältvatten från snö som rinner på marken eller leds bort från tak, gator och andra hårdgjorda ytor.

- Dagvatten är en värdefull resurs som vi ska ta till vara på, men som också kan ställa till problem om det inte tas om hand på rätt sätt. Samla upp regnvatten i tunnor, tankar eller dammar och använd till bevattning i trädgården under torra dagar. Då hjälper du även till att minska risken för översvämning när det regnar riktigt mycket, säger Anna Nettelbladt, VA-strateg med inriktning dagvatten på Gästrike Vatten.

Ett barn med gummistövlar leker i vattenpöl.

Hur ofta funderar du över vart regnvatten och smältvatten från snö tar vägen i staden?

För alla Gävlebor blev den frågan högst aktuell när det under natten mellan 17 och 18 augusti föll 162 mm regn över staden. Skyfallet orsakade översvämningar som skapade stora problem för både infrastruktur, fastighetsägare och vatten- och avloppsverk. Gästrike Vattens system är dimensionerade för att kunna ta emot och hantera ett normalt regn. Det är idag inte möjligt att dimensionera ledningar som är så stora att de kan hantera den mängd som kommer vid ett extremt skyfall. Större flöden behöver ha möjlighet att rinna av på markytan till platser där det inte gör skada. I våra städer har dagvattnet inte möjlighet att tränga ner naturligt i marken utan leds bort via gatbrunnar, ledningar och diken till närmaste sjö, hav eller vattendrag.

I samband med kraftig nederbörd får Gästrike Vatten stora mängder tillskottsvatten till pumpstationer och reningsverk. Tillskottsvattnet som kommer till reningsverken är en stor och onödig miljöbelastning som försämrar reningsprocessen och kan leda till att man tvingas släppa ut orenat avloppsvatten vid höga flöden. Tillskottsvatten kan bero på olika saker, ett problem är att det finns fastigheter som har stuprör och dräneringsledningar kopplade till spillvattennätet i stället för till dagvattennätet. Det gör att risken att råka ut för översvämning ökar. Det kan även bero på otäta ledningar där vatten som tränger ner i marken läcker in. Med kommande klimatförändringar kan vi förvänta oss fler kraftiga regn med risk för översvämningar.

Vad gör Gästrike Vatten för att minska risken för översvämningar?

Vi arbetar intensivt med att investera i vårt avloppssystem och vårt ledningsnät, men det är ett kostsamt arbete som sker långsiktigt. En del som är av stor betydelse och som vi arbetar med är att få bort ovidkommande vatten från spillvattennätet.

Under flera års tid har vi byggt ut och renoverat dagvattennätet i flera områden i Gävle. Hagaström är ett område där vi just nu utför arbeten. Där har vi byggt ett fördröjningsmagasin för dagvatten för att minska problemet med regn- och smältvatten som ansamlas och inte rinner undan, vilket tidigare har orsakat återkommande översvämningar hos fastighetsägare. När vi förnyar ledningar och bygger ut dagvattensystem upprättas förbindelsepunkter för dagvatten. Fastighetsägare ges möjlighet att ansöka om att ansluta sin fastighet till dagvattennätet.

- Som fastighetsägare är du inte skyldig att koppla in dig på det allmänna dagvattensystemet, du kan ta hand om dagvattnet på din tomt genom att samla regnvatten i tunnor eller leda ut regn- och smältvatten på gräsmattan. Men du är dock skyldig att se till att ledningarna på din sida tomtgräns är kopplade rätt så att regn- och dräneringsvatten inte är inkopplat på spillvattenledningen, Säger Anna Nettelbladt.

När vi investerar och underhåller vårt ledningsnät är klimatförändringar en viktig del i arbetet. Vi ser att vi tillsammans med kommunen behöver ta ett bättre grepp om dessa frågor i planering av nya och befintliga områden. När nya detaljplaner tas fram så genomförs en så kallad dagvattenutredning av kommunen och i denna tas hänsyn till skyfall med, så att bebyggelse och lutning på mark anpassas för att skador från översvämning ska undvikas eller minimeras. I befintliga områden som redan är byggda är det dock svårare att göra åtgärder och anpassa bebyggelsen.

""

Gästrike Vatten undersöker ledningsnätet under hösten

Under sommaren och hösten 2021 undersöker Gästrike Vatten ledningsnätet i flera områden för att ta reda på om det finns inläckage, överläckage och felkopplade dagvattenledningar. Regn och smältvatten från snö är inte förorenat på samma sätt som avloppsvatten och behöver därför inte renas på samma sätt. Regnvattnet renas naturligt när det infiltreras i marken. Fram till någon gång på 1950-talet bygges system där regn-, dränerings- och spillvatten avleds i samma ledning. Fastigheter som är anslutna på det sättet är särskilt utsatta vid kraftigt regn då allt vatten behöver samsas om samma ledning.

- Längre tillbaka var det tillåtet att ha dräneringsledning kopplad till spillvattenledningen och det finns fortfarande fastigheter som är kopplade på det sättet. Det är inte längre tillåtet och det är av stor vikt att se till att koppla sina ledningar rätt, exempelvis när man dränerar om ditt hus, för att undvika överbelastning på ledningsnätet som i sin tur kan ge översvämning i källare, säger Anna Nettelbladt.

Undersökningen utförs av företagen Pollex och Svapipe och går till så att ofarlig rök förs in i både dag- och spillvattennätet och tränger sedan upp genom brunnar och stuprör. Genom att bevaka var röker tränger upp går det att avslöja om det finns läckage och var felkopplade ledningar finns.

När undersökningarna i alla planerade områden är klara utvärderas resultatet och en bedömning görs av vilka åtgärder som bör vidtas. Exempel på åtgärder för fastighetsägare kan vara att sätta utkastare på sina stuprör och leda bort vattnet från husgrunden. En annan åtgärd kan vara att koppla bort sin husdränering från spillvattenledningen eller att renovera sina ledningar så de blir täta från inläckage.

En villagata där arbete med undersökning av ledningsnätet pågår. Vit rök bolmar upp från datubrunnar.

Foto: Svapipe AB

Till toppen