Nya områden för kommunalt VA

Takten på omvandling från fritidsboende till permanentboende har de senaste tio åren ökat inom Gävle kommun. Flera områden är i behov av en mer hållbar VA-lösning för framtiden. Det finns en utbyggnadsplan för vart kommunalt vatten och avlopp ska byggas ut.

Samhällsbyggnad Gävle har gjort utredningar som visar var det finns krav enligt lagstiftningen på att utöka verksamhetsområde för vatten och avlopp.
Tillsammans med Gästrike Vatten har sedan en prioritering gjorts. För prioriteringen har följande kriterier utretts:
  • Bristfälliga befintliga VA-lösningar, i större skala.
  • Möjligheten att lösa VA- försörjningen inom den egna fastigheten.
  • Hög takt av omvandling från fritidsboende till permanentboende.
  • Området eller recipienten är bedömd med hög skyddsnivå för miljö och/eller hälsa enligt Naturvårdsverkets föreskrift 2006:7.
  • Tekniska förutsättningar hos VA-infrastrukturen

Läs om mer Gävle kommuns VA-planering på http://old.gavle.se/Bygga-bo-miljo/Vatten-och-avlopp/VA-planering/Frågor och svar nya områden

Mitt område finns med i planen, vad ska jag göra?
Alla fastighetsägare kontaktas av Gästrike Vatten 1,5-2 år innan en utbyggnad startar.
Ska jag göra något innan anslutning?
Du behöver inte göra någonting nu. Du får all information i god tid innan utbyggnad och anslutning.
Vad kostar det?
Kostnaden för anslutning är en engångsavgift som varje fastighetsägare betalar innan man kan ansluta sig till det kommunala VA-nätet. Gästrike Vatten tar betalt för anläggningsavgiften enligt den då gällande VA-taxa i Gävle kommun.
På Gästrike Vattens hemsida kan du räkna ut din preliminära anläggningsavgift med gällande taxa.
http://www.gastrikevatten.se/berakna-anlaggningsavgift
Varför byggs kommunalt VA i mitt område?
Kommunerna är skyldiga att ordna VA-försörjning om det krävs enligt Lag om allmänna vattentjänster. Det är kommunfullmäktige i Gävle som beslutar om vilka fastigheter som ska ingå i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Inom verksamhetsområdet har Gästrike Vatten skyldighet att bygga ut ledningsnätet så att alla fastigheter får tillgång till kommunalt vatten och avlopp.  Utbyggnaderna ska trygga en långsiktigt hållbar VA-lösning som uppfyller gällande krav på miljö- och hälsoskydd.
Måste jag ansluta mig?
Alla fastigheter som ingår i verksamhetsområdet för vatten och avlopp måste ansluta sig, då kommunens utredning visar att behov av allmänt VA finns. Kommunen har ett ansvar att ordna vattentjänster i ett större sammanhang med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön. Ingen skillnad görs mellan permanentboende, sommarstugeägare eller obebyggda fastigheter.
Vad innebär verksamhetsområde?
Ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp är ett avgränsat område inom vilket vatten- och avloppsförsörjningen ska ske genom kommunala va-anläggningar. Ett verksamhetsområde är juridiskt viktigt eftersom området utgör en gräns, inom gränsen är det Lagen om allmänna vattentjänster gäller.
Måste jag ansluta mig till både vatten och avlopp?
Det är möjligt att bara ansluta sig till avloppet och under särskillda förhållanden fortsätta använda sin egen dricksvattenbrunn om du har tillräckligt bra kvalitet och mängd på ditt vatten.
Varför måste jag betala när det inte är jag som tagit beslutet?
Inom verksamhetsområdet har Gästrike Vatten skyldighet att bygga ut ledningsnätet så att alla fastigheter får tillgång till kommunalt vatten och avlopp. Alla fastigheter inom verksamhetsområdet ska betala anläggningsavgift enligt gällande taxa i kommunen.
Vem har bestämt planen?
Kommunen har ett ansvar att utreda och ordna vattentjänster i ett större sammanhang där det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön. Det är kommunfullmäktige i Gävle som fattar beslut om verksamhetsområde.
Mitt område är inte med i VA-planen, kan jag ansluta mig?
Har du frågor om just ditt områden kan du kontakta Samhällsbyggnad, Gävle
Jag har en ny enskild avloppsanläggning, hur länge kan jag använda den? 
När en anslutningspunkt finns upprättad vid fastighetsgräns ska du som fastighetsägare ansluta dig till denna. Samhällsbyggnad Gävle kan förelägga dig som fastighetsägare om att nyttja den kommunala anläggningen.
Ersättning för onyttigbliven avloppsanläggning
Du kan i en del fall få ersättning för kostnader du haft för att köpa och installera en enskild avloppsanläggning. Avdrag på värdet görs med 10 % för varje år anläggningen varit installerad. Din anläggning ska vara godkänd av kommunens miljökontor och du ska kunna styrka kostnaderna genom att visa upp kvitton. Vi gör en prövning av varje enskilt fall och du kan högst få avdrag upp till det belopp som motsvarar spillvattendelen i anläggningsavgiften. Blanketten till ansökan finns här »
Jag har bra dricksvatten, får jag fortsätta använda det? 
Du kan ansöka om att behålla ditt egna dricksvatten hos Gästrike Vatten. Blankett för ansökan finns här »
Sidan skapad 2014-10-07 14:49:39
Senast ändrad 2019-02-26 10:28:32