Meny
Pressmeddelande 2011-02-07

Lyckad energieffektivisering i Ockelbo

Gästrike vattens energieffektiviseringsprojekt i Ockelbo avloppsreningsverk startade januari 2010 och färdigställdes i början av juli månad. Projektet, som delvis finansierades av Svenskt Vatten har visat sig riktigt lyckat vad gäller en hållbar miljö och ett effektivt energiutnyttjande.

Trots en extremt kall november så har avloppsreningsverket förbrukat mindre el jämfört med juli månad 2009. Med det utfallet ser energibesparingen ut att bli ca 300 000 kWh per år. Då har även oljeanvändningen tagits bort där man tidigare förbrukade ungefär 10 m3 per år.

Den största energivinsten uppnåddes när effektivare luftarsystem och styrning av blåsmaskiner för syrehalten installerades i processen och när oljepannan ersattes med en värmepump samt ventilationen byttes till en mer modern. Vidare byttes också värmepumpen i personalbyggnaden i samband med ombyggnation. - Det förbättrade även arbetsmiljön för våra medarbetare på reningsverket, vilket är en stor vinst i sig! Mats Linder, produktionschef

Under 2010 har Gästrike Vatten arbetat parallellt med energiprojekt i Hofors och Gävle och så sent som 2010 tilldelades företaget ett diplom från Svenskt Vatten för Energieffektiv VA-verksamhet i Gävle. Under 2011 är det processen i Älvkarleby som ska ses över med redan beviljade medel från Svenskt Vatten.

Bakgrund till energiprojektet: Svenskt Vattens energiprojekt syftar till att öka medvetenheten om energieffektivisering inom den svenska VA-branschen, samt branschens betydelse för att minska användningen av högvärdig (och fossil) energi. Projektet bygger på att intresserade verk blir föredömen och deras resultat kontinuerligt ska redovisas till alla VA-verk i Sverige. På detta sätt ska alla VA-verk engageras mer eller mindre djupt. Även potentiella partners utanför branschen, vilka är nödvändiga för att möjliggöra energiomställningen, kommer att engageras. Den största potentialen tror man finns i förbättrad användning av biogas och bättre utnyttjande av spillvärme i avloppsvatten, men en minskad elanvändning ska också uppnås.
Sidan skapad 2013-12-30 14:33:27