Meny

Ledningsnät

Ledningsnätet för vatten och avlopp finns under våra gator och vägar. Vattenledningar levererar dricksvatten från vattenverken hem till dig. Spillvattenledningar transporterar avloppsvatten till våra reningsverk. Dagvattenledningar leder regn-, smält- och dräneringsvatten från fastigheter och gator till recipient.

Ledningsnätet finns under marken och består av ledningar för vatten och avlopp. Mindre ledningar som förbinder enskilda fastigheter med det kommunala ledningsnätet kallas servisledningar, så kallade serviser.

Från vattenverken pumpas dricksvattnet genom huvudvattenledningar som sedan förgrenar sig i mindre ledningar. Ofta finns det alternativa vägar för vattnet att komma fram till din kran, för att så få som möjligt ska drabbas vid eventuella driftstopp. För att försäkra sig om att vattnet håller samma goda kvalitet hela vägen tas prover på vattnet både i ledningsnätet och hos kunder.

För att undvika översvämningar vid häftig nederbörd finns speciella vattenmagasin som avlastar ledningsnätet. Om ledningsnätet blir överbelastat, till exempel vi kraftigt regn, kan det bli nödvändigt att brädda, dvs släppa ut orenat vatten.

Gävle
Hofors
Ockelbo
Älvkarleby
Östhammar
Vattenledningar
61 mil 12 mil 8 mil 20 mil 21 mil
Spillvattenledningar
61 mil 10 mil 7 mil 19 mil 18 mil
Dagvattenledningar
30 mil 7 mil 2 mil 4 mil 11 mil
Statistik från april 2019
Sidan skapad 2015-03-23 09:59:01
Senast ändrad 2019-04-09 13:05:34