Gästrike Vatten

Allt om regnovädret i Gävle

Här kan du läsa samlad information kring regnovädret och senaste lägesbilden. Hur du gör skadeanmälan, få tips och råd om hur du skyddar hus och hem.

barnstövlar i vattenpöl

Du som är drabbad av översvämning

Om du är drabbad av översvämning i din fastighet ska du i första hand ta kontakt med ditt försäkringsbolag. Efter att du har haft kontakt med försäkringbolaget kan du begära ersättning för självrisken hos Gästrike Vatten.

För att anmäla skadan till oss behöver du fylla i och skicka in en skadeanmälan. Du hittar skadeanmälan nedan. Gästrike Vatten har som mål att utreda och handlägga skadekrav inom tre till åtta månader efter det att
ersättningsanspråket har kommit till oss. På grund av hög belastning kan handläggningstiden bli längre.

Viktiga telefonnummer

En stupränna som det rinner vatten ur.
Ett rött hus med omgivande trädgård. Bild under visar 2 personer som med hjälp av hink och trasor tar han om översvämmad källare.

Tänk på att anpassa användning av källare efter aktuellt översvämningsskydd. Förvara inte värdefulla eller fuktkänsliga föremål i en källare. Går det inte att undvika så placera föremålen så högt som möjligt.

Snösmältning och regn

Snö och regn kan orsaka ett oväntat överskott på vatten i ledningsnätet, som kan orsaka översvämning. Som fastighetsägare bör du göra en bedömning av riskerna för skador på din egendom. För att förebygga vattenskador:

 • Koppla stuprören till utkastare så inte regnet belastar spill- eller dagvatten nätet
 • Installera golvbrunnar med automatisk eller manuell avstängning
 • Installera automatisk backventil
 • Anordna pumpning av källarens avlopp
 • Försök ordna avrinning från tomten

Rötter

Rötter i servisledningen är ofta orsak till källaröversvämningar. Det är främst rötter från lövträd som letar sig in i skarvar på ledningen. Låt inte träd och storväxta buskar växa nära servisledningen. Alla trädarter har potential att tränga in i avloppsledningar. Undvik träd med speciellt aggressiva rötter som pil, poppel och platan.

Främmande föremål

Främmande föremål kan orsaka stopp i ledningar som orsakar översvämning även vid torrt väder. Spola bara ner kiss, bajs och toalettpapper i toaletten. Annat ska sorteras till återvinning eller slängas i soppåsen, till exempel bindor, trosskydd, tops, kondomer, kattsand, plåster, medicinrester.

 • Installera golvbrunnar med automatisk eller manuell avstängning
 • Installera automatisk backventil
 • Anordna pumpning av källarens avlopp
 • Kontrollera att fastighetens egna ledningar är i bra kondition. En dräneringsledning har en livslängd på ungefär 30 år.

Elavbrott

Skador på ledningar kan orsaka översvämning även vid torrväder.

 • Installera golvbrunnar med automatisk eller manuell avstängning
 • Installera automatisk backventil

Fastighetspumpstation

När det regnar mycket så kan det läcka in vatten i pumpstationen ovanifrån, detta kan slå ut pumpstationen.

Det här kan du göra själv i förebyggande syfte

 • se till att marken lutar från pumpstationen
 • var extra uppmärksamma så att vatten inte rinner in genom locket
 • kontrollera att summerlarmet inomhus fungerar (byt batteri)

Tomtens planering

En felaktigt planerad tomt kan göra så att dagvatten, dvs regn eller smältande snö, rinner in via källartrappa eller garagenedfart och orsakar översvämning.

 • Valla in garagenedfart och källartrapp.
 • Bygg tak över källartrappan.
 • Se till att regn och smältande snö leds bort från huset. Rekommenderad marklutning är 15 cm på 3 m.