Justering av brukningsavgifter 2019


Östhammar Vatten blev en del av VA-kollektivet Gästrike Vatten under våren 2017. En grundlig översyn av verksamheten och kostnader samt en behovanalys av åtgärder har genomförts. 
 
Utifrån denna översyn beslutade kommunfullmäktige i Östhammar kommun att brukningsavgiften skulle höjas med 10 % från den 1 januari. 


Exempel på ny brukningsavgift

Den justerade höjningen i Östhammar innebär för:
en villa med medelförbrukning på 150 kubikmeter per år, som är ansluten till både vatten och avlopp (typhus A), 120 kronor per månad
en villa med medelförbrukning på 100 kubikmeter per år, som är ansluten till både vatten och avlopp, 104 kr per månad
en villa med medelförbrukning på 100 kubikmeter per år, som endast är ansluten till vatten, 41 kronor per månad
en villa med en schablon om 100 kubikmeter per år och endast är ansluten till avlopp, 62 kronor per månad
ett flerfamiljshus med 15 lägenheter som förbrukar 2 000 kubik per år (typhus B) blir höjningen cirka 948 kronor per månad inklusive moms. Per lägenhet innebär detta 63 kronor per månad
Samtliga priser angivna ovan är inklusive moms.

Inga skattepengar och inget vinstintresse

Gästrike Vattens vattentjänster finansieras via avgifter - inga skattepengar blandas in. Som kund betalar du avgifterna för vatten - och avloppshanteringen i din kommun.

Vi tillämpar kommunal självkostnadsprincip som innebär att vi inte får ta ut högre avgifter än våra kostnader, vi kan inte heller föra över pengar mellan våra ägarkommuner. Avgiften varierar mellan de olika kommunerna och beslutas av respektives kommuns fullmäktige.

Det är förutsättningarna för VA-försörjningen i respektive kommun styr hur hög eller låg avgiften är. Varje kommun har olika förutsättningar, som till exempel antalet anslutna invånare, ledningslängd, antal vattenverk och dess storlek/kapacitet, ålder och skick på ledningsnät och infrastrukturens omfattning och behov. Ju fler som delar på kostnaderna desto billigare blir det.

Olika förutsättningar i våra kommuner

Gävle Hofors Ockelbo Älvkarleby
Reningsverk 4 2 6 2
Vattenverk 7 2 8 3
Ledningsnät totalt
(vatten-, spill- och dagvatten)
147 mil 29 mil 17 mil 42 mil
Antal anslutna
kunder (cirka)
12 300 2 200 1 330 3 150
Andel anslutna till
kommunalt VA 
(totalt anslutna)
94 %
(92 900)
85 %
(9 500)
64 %
(3 700)
93 %
(8 700)

Statistik från januari 2017


När Gästrike Vatten bildades 2008 hade inte alla ägarkommuner en VA-taxa där avgifterna täckte kostnaderna för VA-verksamheten, istället användes en del skattemedel för att täcka kostnader. Genom att höja nivån på brukningsavgiften får vi förutsättningar för att bedriva verksamheten enligt självkostnadsprincipen och det gör att vi kan bedriva en verksamhet utifrån gällande lagar och regler.

Alla delar på kostnaderna

Alla som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp betalar avgifter inom respektive kommun. Ibland kan det vara så att du betalar för att laga en del av en ledning eller en investering i ett verk som du inte använder dagligen. Men nästa gång är det något som påverkar dig som vi behöver investera pengar i. Du är en del av ett gemensamt vattenkollektiv.
Sidan skapad 2018-11-20 14:23:14
Senast ändrad 2018-12-07 08:24:01