Meny
Pressmeddelande - 2013-09-30

Höjd anläggningsavgift i Gävle kommun

Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-30 att godkänna Gävle Vattens förslag till höjning av VA-taxans anläggningsavgift 2014-01-01 med 12 % och för 2015-01-01 med 12 %, utöver KPI index. Anläggningsavgiften är en engångskostnad för att ansluta en eller flera fastigheter till det allmänna VA-nätet och ska täcka kostnader för anslutningen samt den allmänna VA-anläggningen.

Anläggningsavgiften består av:
  • Servisavgift (servisledning till förbindelsepunkt)
  • Förbindelsepunktsavgift (upprättandet av förbindelsepunkt)
  • Tomtyteavgift (per m2 tomtyta)
  • Lägenhetsavgift (avser alla typer av bostäder och utrymmen i byggnader som bildar en enhet)
  • Grundavgift för bortledande av dagvatten (om bortledandet sker utan att förbindelsepunkt har upprättats).
Bakgrund:
Gävle kommun och Gästrike Vatten genomför stora VA-utbyggnader i omvandlingsområden över tid (bland annat på Norrlandet och Trösken) där det är viktigt att anläggningstaxan stämmer överrens mot kostnaderna. En långtidsanalys är genomförd för projekten vilken ligger till grund för förslaget till fullmäktige.

För mer information kontakta:
Björn Hemgren, Chef Marknad och Kund Gästrike Vatten tfn 026-17 51 40
Benny Söderlund, Abonnent och taxeingenjör Gästrike Vatten tfn 026-17 51 02
Sidan skapad 2013-12-30 13:49:28