Meny

VA Heliga landet, Forsbacka


Gästrike vatten bygger ut kommunalt vatten och avlopp på Heliga landet 2020. Kommunalt VA tryggar en långsiktigt hållbar vattenförsörjning och avloppshantering med hänsyn till människors hälsa och miljö. Det är 47 fastigheter som berörs när verksamhetsområdet utökas. Det är möjligt att ansluta sig våren 2021.Reportage från Sveriges Radio P4
Länk till radioreportage

Informationsmöte innan byggstart
Projektgruppen för Heliga Landet kommer att hålla ett informationsmöte i vår innan vi börjar bygga i området. Upphandlingen är klar och vi kommer att meddela vilken entreprenör som kommer att utföra arbetet så snart sekretesstiden (10 dagar) är över. 
Så här går det till

Gästrike Vatten bygger ut ledningsnätet fram till fastighetsgränsen, till den så kallade förbindelsepunkten. Alla fastigheter på Heliga landet behöver ha en fastighetspumpstation för att leda bort bort spillvatten till reningsverket. Gästrike Vatten tillhandahåller fastighetspumpstationen (den ingår i anläggningskostnaden och kostar inget extra). Att ordna med elförsörjning för drift samt att gräva ned tanken är fastighetsägarens uppgift. Gästrike Vatten besiktar och installerar fastighetspumpstationen samt sätter upp vattenmätare.

Innan utbyggnaden startar i varje område kontaktar vi berörda fastighetsägare och erbjuder ett kundsamråd gällande läget på förbindelsepunkten och eventuell fastighetspumpstation.

Fastighetsägaren ansvarar för alla arbeten och kostnader för VA-installationer på den egna fastigheten samt att de utförs fackmannamässigt enligt branschens regler.

Du kan läsa mer om hur anslutning går till här

Tidplan


Här kan du se vad som händer nu och framåt. OBS! Tidplanen är preliminär och kan ändras.
27 augusti 2018 Information för fastighetsägare

2018 Projektering, tillstånd och upphandling

30 september Informationsmöte för fastighetsägare

1-31 oktober Kundsamråd

oktober 2019 Informationsbod ställs på plats

höst 2019 Upphandling av markentreprenad

november 2019 bekräftelse på utfört kundsamråd skickas ut

slutet av 2019 Markentreprenör utses

mars 2020 Informationsmöte innan byggstart

april 2020 Utbyggnad av ledningsnät startar

vår 2021 Informationsmöte inför eget arbete

april 2021 Förbindelsepunkt meddelas och anläggningsfakturan skickas ut

april 2021 inkopplingar startar


Varför genomför vi projektet?

Gästrike Vatten bygger ut det allmänna vatten- och avloppsnätet på Heliga landet under 2018 - 2021. Utbyggnaden sker på uppdrag av Gävle kommun. Utbyggnaden omfattar anslutning av cirka 45 fastigheter som kommer att ingår i verksamhetsområdet för VA.

Kommunalt VA tryggar en långsiktigt hållbar vattenförsörjning och avloppshantering med hänsyn till människors hälsa och miljö. Det innebär tillgång till ett dricksvatten av god kvalitet samt en avloppsrening som bidrar till att uppfylla nationella miljömål för rena sjöar och en levande landsbygd.
Beslut om verksamhetsområde

Kommunfullmäktige i Gävle beslutar om bildandet av verksamhetsområde för VA på Heliga landet. Förslag till verksamhetsområde kommer att lämnas till fullmäktige för beslut.

Inom verksamhetsområdet gäller lagen om allmänna vattentjänster (LAV 2006:412). Verksamhetsområde för VA är ett geografiskt avgränsat område där vatten- och avloppsförsörjning ska ske genom kommunala VA-anläggningar.

Frågor och svar

Hur kommer utbyggnaden att ske?
Utbyggnaden och anslutningar kommer att ske i etapper.

Varför kommunalt VA på Heliga landet
Gävle kommun ansvarar för att ordna vattenförsörjning och avlopp med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön i befintlig eller blivande bebyggelse. Utbyggnaden ska trygga en långsiktigt hållbar VA-lösning som uppfyller gällande krav på miljö- och hälsoskydd.

Vem ansvarar för utbyggnaden?
Gästrike Vatten har uppdraget att bygga ut vatten och avlopp i området fram till alla fastigheter.

Hur mycket kommer det att kosta?
Anslutningsavgiften debiteras enligt då gällande VA-taxan i Gävle kommun, vilket gör att vi idag inte kan säga exakt vad varje enskild fastighetsägare kommer att få betala. Under anslutningsperiod i ett projekt är inriktningen att inte några större stegvisa höjningar av anläggningstaxan ska göras.

Måste alla fastighetsägare ansluta sig?
Alla fastigheter inom verksamhetsområdet ska anslutas till VA-nätet. Det är ingen skillnad på permanentboende, fritidshus eller obebyggda fastigheter.

När ska jag betala?
När Gästrike Vatten meddelar att utbyggnaden på Heliga landet är klar. Du får information om förbindelsepunktens läge och strax därefeter kommer faktura på anläggningsavgiften. På Heliga landet blir det under våren 2021.

Hur långt gräver ni?
Vi gräver fram till tomtgräns. Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan den allmänna VA- anläggningen och fastighetens egen VA-installation. Den ligger som regel 0,5 meter utanför tomtgränsen. Inkoppling från våra allmänna VA-ledningar till din fastighet sker via en servisledning på vilken det sitter en ventil.Byggarbetsplats

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Arkiv brev & möten


Har du frågor?

Per Claesson
Projektledare, Gästrike Vatten

Jessica Zetterholm
Projektkoordinator, Gästrike Vatten

Kundservice: 020-37 93 00
E-post: info@gastrikevatten.se


Sidan skapad 2018-08-28 15:02:18
Senast ändrad 2020-01-20 08:47:37