Meny

VA Heliga landet, Forsbacka


Gästrike vatten bygger ut kommunalt vatten och avlopp på Heliga landet 2020. Kommunalt VA tryggar en långsiktigt hållbar vattenförsörjning och avloppshantering med hänsyn till människors hälsa och miljö. Det är 47 fastigheter som berörs när verksamhetsområdet utökas. Det är möjligt att ansluta sig våren 2021.


Aktuellt just nu 

Förstärkning i Gästrike Vattens projektgrupp - ny projektledare och byggledare

Vi hälsar Marcus Wester, projektledare, Jörgen Angelström, byggledare och Torbjörn Wessman, byggledare (back up) välkommen till projektet. Alla tre kommer från Infraaction XW AB och har mångårig erfarenhet av respektive roll. Vi hälsar alla tre varmt välkommna till projektet.
Marcus Wester
ProjektledareJörgen Angelström
Byggledare
Torbjörn Wessman
Byggledare

   Kristi himmelsfärd 

BJ arbetar halvdag på onsdag 20 maj och på fredag 22 maj är de lediga.
Det innebär att du kommer att kan köra bil i området från onsdag eftermiddag. Vi ber dig att köra försiktigt över körplåtarna och vara uppmärksam. 

Vi önskar dig en fin helg och håller tummarna för lite välbehövlig sol och vårvärme.

Dammbindning av vägbana
Flera har hört av sig om att de dammar när arbetsfordonen kör förbi på vägen. För att minska problemet håller BJ ned hastigheten och vi har lagt på dammbindning. Vi hoppas att du ska märka av att det dammar mindre.

Uppläggningplats för massor
Du har säkert lagt märke till att BJ lägger upp massor i området. De behöver ha en plats nära arbetsområdet för att tillfälligt lägga upp massor som de sedan lägger tillbaka vart efter de lägger ledningar. Några tallar står i ett utsatt läge kläs in med brädor för att skydda mot eventuella skador. 

Säkerhet i området
Vi ber dig att använda reflexväst när du rör dig i närheten av arbetsområdet. Sök ögonkontakt med grävmaskinisten innan du passerar för att säkerställa att han har sett dig. Prata även med dina barn om de rör sig på egen hand. Vi är mån om att du ska vara säker och att entreprenören ska ha en bra arbetsmiljö.
Saknar du refexväst? Hör av dig till Gästrike Vatten så får du en.

Serviceplats för sophantering och tillfällig parkering
Sophantering för bruna påsar och övriga sopor finns uppställda på serviceplatsen längs Enholmsvägen. Ytan är även tänkt som tillfällig parkeringsplats när man inte kan köra fram till huset. 
 

 


 
Vi har en entreprenör!
Gästrike Vatten är glada att vi kan presentera BJ Markbyggnads AB som den entreprenör som ska utföra arbetet på Heliga Landet. BJ Markbyggnad har sitt kontor i Sandviken och de har lång erfarenhet av VA-arbete, här kan du kan läsa mer om företaget. Byggstarten är planerad till veckan efter påsklovet, runt den 20 april.

Reportage från Sveriges Radio P4
Länk till radioreportage
Så här går det till

Gästrike Vatten bygger ut ledningsnätet fram till fastighetsgränsen, till den så kallade förbindelsepunkten. Alla fastigheter på Heliga landet behöver ha en fastighetspumpstation för att leda bort bort spillvatten till reningsverket. Gästrike Vatten tillhandahåller fastighetspumpstationen (den ingår i anläggningskostnaden och kostar inget extra). Att ordna med elförsörjning för drift samt att gräva ned tanken är fastighetsägarens uppgift. Gästrike Vatten besiktar och installerar fastighetspumpstationen samt sätter upp vattenmätare.

Innan utbyggnaden startar i varje område kontaktar vi berörda fastighetsägare och erbjuder ett kundsamråd gällande läget på förbindelsepunkten och eventuell fastighetspumpstation.

Fastighetsägaren ansvarar för alla arbeten och kostnader för VA-installationer på den egna fastigheten samt att de utförs fackmannamässigt enligt branschens regler.

Du kan läsa mer om hur anslutning går till här

Tidplan


Här kan du se vad som händer nu och framåt. OBS! Tidplanen är preliminär och kan ändras.
27 augusti 2018 Information för fastighetsägare

2018 Projektering, tillstånd och upphandling

30 september Informationsmöte för fastighetsägare

1-31 oktober Kundsamråd

oktober 2019 Informationsbod ställs på plats

höst 2019 Upphandling av markentreprenad

november 2019 bekräftelse på utfört kundsamråd skickas ut

slutet av 2019 Markentreprenör utses

mars 2020 Informationsmöte innan byggstart

april 2020 Utbyggnad av ledningsnät startar

vår 2021 Informationsmöte inför eget arbete

april 2021 Förbindelsepunkt meddelas och anläggningsfakturan skickas ut

april 2021 inkopplingar startar


Varför genomför vi projektet?

Gästrike Vatten bygger ut det allmänna vatten- och avloppsnätet på Heliga landet under 2018 - 2021. Utbyggnaden sker på uppdrag av Gävle kommun. Utbyggnaden omfattar anslutning av cirka 45 fastigheter som kommer att ingår i verksamhetsområdet för VA.

Kommunalt VA tryggar en långsiktigt hållbar vattenförsörjning och avloppshantering med hänsyn till människors hälsa och miljö. Det innebär tillgång till ett dricksvatten av god kvalitet samt en avloppsrening som bidrar till att uppfylla nationella miljömål för rena sjöar och en levande landsbygd.
Beslut om verksamhetsområde

Kommunfullmäktige i Gävle beslutar om bildandet av verksamhetsområde för VA på Heliga landet. Förslag till verksamhetsområde kommer att lämnas till fullmäktige för beslut.

Inom verksamhetsområdet gäller lagen om allmänna vattentjänster (LAV 2006:412). Verksamhetsområde för VA är ett geografiskt avgränsat område där vatten- och avloppsförsörjning ska ske genom kommunala VA-anläggningar.

Frågor och svar

Hur kommer utbyggnaden att gå till ?
Utbyggnaden sker etappvis. Hur lång tid det tar kan entreprenören uppstatta bättre efter att arbetet har kommit igång, när man ser hur marken är.
Etapp 1: Koluddsvägen 2  till Kouddsvägen 21
Etapp 2: Koluddsvägen 56 till Koluddsvägen 23 
Etapp 3: Enholmsvägen

Kommer jag att få rätt tidning? 
ja, Tidningstjänst har fått information och de ser till att postlådorna märks så att du får rätt tidning.

När ska jag börja hämta posten i den tillfälliga postlådan?
På måndag 27 april börjar posten att använda de gröna postlådorna på Storsjövägen/Enholmsvägen. 

Kan jag köra in på området? 
Ja, du som bor utanför avspärrningen kan köra hem och parkera på tomten. I veckorna kan det vara begränsningar på hur du får köra i området. BJ informerar dig om när du behöver parkera på serviceplatsen längs Enholmsvägen. På helgen lägger entrepenören ut körplåtar. På fredagar från lunch och fram till måndag kl. 6.30 kan du åka som vanligt i området. Kör försiktigt! 

Hur stor bemanning kommer BJ att ha?
BJ har ett arbetslag på plats. Fyra personer arbetar på plats, de har en stor grävmaskinin, eventuellt en mindre grävmaskin, en hjullastare och en lastbil.

Hur långt schakt är öppet? 
Entreprenören har max 30 meter öppet åt gången. De lägger ledningarna, fyller igen och flyttar avspärrningen vartefter.

Vad händer om schaktet blir vattenfyllt? 
Entreprenören pumpar bort vatten från schaktet om det behövs. 

Hur fungerar det med tömning av tankar? 
Gästrike Återvinnare kommer som vanligt när ni har tömning. BJ har fått hämtningsschemat och ser till att de kommer fram.

När ska sopkärlen på serviceplatsen längs Enholmsvägen börja användas?
Kärlen ställs ut under fredagen 24 april. Du börjar använda dem efter sista tömningen av ditt kärl som sker på onsdag 29 april.

Hur gör vi med kärl för trädgårdsavfall?
Entreprenören återkommer med förslag på lösning

Hur fungerar det med latrintömning?
BJ hanterar detta fortlöpande.

Har Gästrike Vatten informerat Räddningstjänsten och ambulansen om att det är begränsad framkomlighet i området?
Ja, Räddningstjänsten och ambulansen är informerade om att det är begänsad framkomlihget i området och de har vidtagit nödvändiga åtgärdet för eventuell utryckning bl. a förberedda med fyrhjuling.

Går det att klippa gräset på allmänningen vid Koluddsvägen mellan nummer 24 och 28? 
Ja, det kommer att gå att klipa gräset. Varför kommunalt VA på Heliga landet
Gävle kommun ansvarar för att ordna vattenförsörjning och avlopp med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön i befintlig eller blivande bebyggelse. Utbyggnaden ska trygga en långsiktigt hållbar VA-lösning som uppfyller gällande krav på miljö- och hälsoskydd.

Vem ansvarar för utbyggnaden?
Gästrike Vatten har uppdraget att bygga ut vatten och avlopp i området fram till alla fastigheter.

Hur mycket kommer det att kosta?
Anslutningsavgiften debiteras enligt då gällande VA-taxan i Gävle kommun, vilket gör att vi idag inte kan säga exakt vad varje enskild fastighetsägare kommer att få betala. Under anslutningsperiod i ett projekt är inriktningen att inte några större stegvisa höjningar av anläggningstaxan ska göras.

Måste alla fastighetsägare ansluta sig?
Alla fastigheter inom verksamhetsområdet ska anslutas till VA-nätet. Det är ingen skillnad på permanentboende, fritidshus eller obebyggda fastigheter.

När ska jag betala?
När Gästrike Vatten meddelar att utbyggnaden på Heliga landet är klar. Du får information om förbindelsepunktens läge och strax därefeter kommer faktura på anläggningsavgiften. På Heliga landet blir det under våren 2021.

Hur långt gräver ni?
Vi gräver fram till tomtgräns. Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan den allmänna VA- anläggningen och fastighetens egen VA-installation. Den ligger som regel 0,5 meter utanför tomtgränsen. Inkoppling från våra allmänna VA-ledningar till din fastighet sker via en servisledning på vilken det sitter en ventil.Byggarbetsplats

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Arkiv brev & möten


Har du frågor?

Per Claesson
Projektledare, Gästrike Vatten

Jessica Zetterholm
Projektkoordinator, Gästrike Vatten

Kundservice: 020-37 93 00
E-post: info@gastrikevatten.se


Sidan skapad 2018-08-28 15:02:18
Senast ändrad 2020-05-29 07:11:56