Meny
Pressmeddelande - 2011-12-07

Gästrike Vatten tolkade VA-taxan rätt 

Under 2010-2011 har två kunder till Gävle Vatten AB låtit statens VA-nämnd pröva Gästrike Vattens tolkning av lägenhetsavgiften* i nya VA-taxan från 2009. Båda kunderna anser att brukningsavgifterna är oskäliga och att de bör sättas ned till en rimlig nivå av VA-nämnden. 

Gävle Vatten AB har i egenskap av huvudman bestridit ärendena och vidhåller att de införda lägenhetsavgifterna debiterats enligt Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) och dess krav på nyttofördelningen av kostnaderna. Avgifterna ska enligt 31 § vattentjänstlagen bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga skäligt och rättvist. Fastigheter med stora ytor och låg förbrukning har i tidigare taxa inte bidragit med sin andel av kostnaderna till kommunens allmänna VA-anläggning.

I VA-nämndens beslut från 2011-11-25  konstateras att Gästrike Vatten har följt rekommendationerna i vattentjänstlagen och att debiteringen av brukningsavgifterna skett utifrån parametrarna om verksamheternas bruttoareor i förhållande till det faktiska behovet av VA-försörjning.

-  Det känns bra att efter nästan två år få besked att vi tolkat vattentjänstlagen rätt och att vår taxekonstruktion håller. VA-nämndens utslag blir nu vägledande hur vi hanterar liknande ärenden i framtiden, säger Mats Rostö, VD Gästrike Vatten.

* Lägenhetsavgiften ska täcka underhålls- och kapitalkostnader för VA-verksamheten
 
För mer information kontakta:
Björn Hemgren, Marknad och Kund, tfn 026-17 51 40
Benny Söderlund, Marknad och Kund, tfn 026-17 51 02

Ärendenummer hos Statens VA-nämnd
BVa 68, Va 20/10
BVa 56, Va 19/10
Sidan skapad 2013-12-30 14:28:35