Meny

Frågor och svar om VA-Trösken

Vem ansvarar för utbyggnaden? 
Gästrike Vatten ansvarar för utbyggnaden av ledningar fram till fastighetsgränsen. Fastighetsägaren ansvarar för alla arbeten på sin fastighet, till exempel grävning, ledningar och VA-installation.
När kan jag ansluta min fastighet till vatten- och avloppsnätet? 
Alla boende i området kommer att kunna ansluta sina fastigheter tidigast i början av 2014.
Måste alla fastighetsägare ansluta sig? 
Alla fastigheter inom verksamhetsområdet ska ansluta till VA-nätet och betala anslutningsavgift.
Hur mycket kommer det att kosta? 
Kostnaden för anslutning är en engångsavgift som varje fastighetsägare betalar innan fastigheten ansluts till det allmänna VA-nätet. Gästrike Vatten debiterar anläggningsavgiften enligt då gällande VA-taxa i Gävle kommun.
Vem betalar? 
Fastighetsägaren betalar anläggningsavgiften. Är ni flera delägare är ni solidariskt ansvariga. Det innebär att var och en ansvarar för hela betalningen. Gästrike vatten skickar i dessa fall ut fakturan till en av er. Ni fördelar själva avgiften er emellan.
Vem betalar vid arrendetomt/tomträtt?  
Om du arrenderar en fastighet jämställs du som fastighetsägare, vilket innebär att du betalar anläggningsavgiften. Samma sak gäller för dig som har en tomträtt.
Vad händer om jag inte har råd med anläggningsavgiften? 
Om en fastighetsägare kan visa att avgiften är särskilt betungande, och godtagbar säkerhet kan ställas, kan Gästirke Vatten upprätta en avbetalningsplan.
Hur långt gräver Gästrike Vatten? 
Gästrike Vatten gräver fram till tomtgräns. Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan den allmänna VA- anläggningen och fastighetens egen VA-installation. Den ligger som regel 0,5 meter utanför tomtgränsen. Inkoppling från våra allmänna VA-ledningar till din fastighet sker via en servisledning på vilken det sitter en ventil.
Vem gräver på min tomt?  
Du som fastighetsägare ansvarar för alla arbeten på din tomt och kostnader för VA-installationen, exempelvis ledningar, grävning och installation av eventuell fastighetspumpstationen.
Kan jag använda ROT-avdrag? 
ROT-avdrag kan göras om den möjligheten finns vid tidpunkten för installationen på den egna fastigheten. Skatteverket har ytterligare information, www.skatteverket.se
När börjar brukningsavgiften att gälla?
Brukningsavgiften börjar att gälla så snart din fastighet är driftsatt, dock senast tre månader efter inbetald anläggningsavgift. Det bertyder att även om din fastighet inte är inkopplad till det allmänna VA-nätet så börjar den fasta brukningsavgiften att gälla efter tre månader.
Hur mycket betalar jag i brukningsavgift? 
Hur stor brukningsavgiften blir beror på hur mycket vatten du använder och vilka vattentjänster du använder. Brukningsavgiften är indelad i en fast avgift och en rörlig avgift.
Var ska fastighetspumpstationen placeras?   
Gästrike Vatten har i samråd med fastighetsägare beslutat om placeringen av fastighetspumpstationen. Placering ska ske enligt markering på fastighetskartan.
Vem monterar/sköter fastighetspumpstationen? 
Fastighetsägaren ansvarar för att installera fastighetspumpstationen enligt monteringsanvisningarna som medföljer stationen. Fastighetsägaren ansvarar även för att det finns el framdragen till fastighetspumpstationen från fastighetens elcentral. Fastighetsägaren står för tillsyn och elförsörjning samt ser till att stationen är tillgänglig för underhåll året om. Gästrike Vatten ansvarar för själva inkopplingen och utför funktionskontroll. Gästrike Vatten äger fastighetspumpstationen och står för underhåll och service.
Trösken är klassat med högt miljöskydd och normalt hälsoskydd - vad innebär det? 
Högt miljöskydd står för skydd mot och hög näringsbelastning så som övergödning. Hälsoskydd innebär skydd mot utsläpp av virus och bakterier vid till exempel badplatser och dricksvattentäkter. Skyddsnivåerna kan klassificeras som höga eller normala. Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd 2006:7
Jag har en ny enskild avloppsanläggning, hur länge kan jag använda den? 
När förbindelsepunkten är upprättad vid din fastighetsgräns ska du som fastighetsägare ansluta dig till denna. Samhällsbyggnad Gävle kan förelägga dig som fastighetsägare om att nyttja den kommunala anläggningen.
Ersättning om onyttigbliven avloppsanläggning 
När det gäller enskilda avloppsanläggningar räknas i normalfallet den allmänna anläggningen vara klart bättre än den egna. Däremot kan du i vissa fall få ersättning för kostnader du haft för att installera en enskild avloppsanläggning. Avdrag på värdet görs med 10 % för varje år anläggningen varit installerad. Din anläggning ska vara godkänd av kommunens miljökontor och du måste kunna styrka kostnaderna genom att visa upp kvitton. Det sker en prövning i varje enskilt fall och du kan högst få avdrag upp till det belopp som motsvarar spillvattendelen i anläggningsavgiften.
Jag har bra dricksvatten, får jag fortsätta använda det? 
Du kan ansöka om att behålla ditt egna dricksvatten hos Samhällsbyggnad Gävle.
Varför byggs kommunalt VA vid Trösken? 
Andelen åretruntboende vid Trösken ökar vilket påverkar miljön. För att tillmötesgå miljökrav och säkerställa framtida utveckling i området har Gävle kommun beslutat att hela området ska ha kommunalt vatten och avlopp. Utbyggnaden ska trygga en långsiktigt hållbar VA-lösning som uppfyller gällande krav på miljö- och hälsoskydd.
Vad säger översiktsplanen för Trösken? 
Förtätning med nya bostäder utmed befintlig väg i fritidshusområdet på Östnäs. Området är kulturhistoriskt intressant på grund av sin bebyggelsestruktur och småskaliga bebyggelse. Hänsyn till helhetsmiljön på Östnäs måste tas vid detaljprojektering av de enskilda tomterna och byggnaderna. Påverkan på närpark natur. Om inte Östnäs bebyggelse ansluts till det kommunala VA-nätet krävs gemensam vatten och avloppslösning för nya bostäder.
När kommer en ny detaljplan för Trösken? 
Under sommaren kommer Samhällsbyggnad Gävle genomföra en rad olika inventeringar som underlag inför det kommande planarbetet och tillika kommer kontrollmätningar av området ske för att skapa ett korrekt kartunderlag. De inventeringar som sker under sommaren är t.ex. fotodokumentation av miljöer, byggnader och platser. Tidsåtgången för ett normalt planförfarande brukar ta allt från 6 månader upp till ett år. Under tidig höst 2012 kommer Samhällsbyggnad Gävle upprätta en tidplan för arbetet med en detaljplan. Idag omfattar detaljplaneområdet ca 130 fastigheter och som till största del idag inte omfattas av detaljplan.
Ambition med en ny detaljplan för Trösken? 
Detaljplanen uppförs för att klargöra och fastställa vilka natur- och kulturvärden som är viktiga i området samt säkerställa hur man möjliggör åretruntboende med anpassning till bland annat områdets karaktär. Planen ska också pröva lämpligheten av nya bostadstomter i enlighet med den fördjupade översiktsplanen för Furuvik. Ambitionen med detaljplanen att den ska vara långsiktigt hållbar och samtidigt kunna möta efterfrågan på en modernare byggnation. En anpassning till bostäder av mer permanent karatär innebär också att vi måste se hur tillgängligt området är med t.ex. vägar, infarter och tillgänglighet för servicebilar och räddningsfordon.
Sidan skapad 2013-12-27 14:30:50
Senast ändrad 2016-05-10 15:34:32