Meny

Frågor och svar om höjd taxa i Gävle 


Varför behöver vi höja?
Våra kostnader i Gävle Vatten AB ökar vilket gör att vi behöver öka intäkterna. De senaste årens investeringar och utbyggnad av VA gör att kapitalkostnaderna från 2019 till 2025 nära fördubblas. Vi behöver även fortsätta att utveckla och byta ut det befintliga VA-nätet.
Framåt är det främst de stora investeringarna i nytt vattenverk och avloppsreningsverk och en fortsatt stor utbyggnad av VA som kommer att öka kapitalkostnaderna. En stegvis höjning av brukningstaxan under tre år har föreslagits för att skapa en bra nivå.
 
  • De senaste årens investeringar och utbyggnad av VA gör att kapitalkostnaderna från 2019 till 2025 nära fördubblas, kapitalkostnaderna är avskrivningar från våra investeringar och utbyggnader.
  • VA-näten byggdes i stort under 50-70-talen och är i behov av att bytas ut och utvecklas i takt med regionens tillväxt samt anpassas till dagens och framtidens klimat.   
  • För att möta tillväxten i Gävle och skapa redundans med leverans från flera vattenverk kommer en ny vattenförsörjningsanläggning i samverkan med Älvkarleby kommun att byggas. Beslut togs av respektive kommunfullmäktige sommaren 2018.
  • En förstudie pågår om ett nytt reningsverk för Gävle för att ersätta dagens reningsverk, Duvbacken, som inte räcker till när Gävle växer.
  • Genomförda och planerade utbyggnationer innebär även de ökade kapitalkostnader men i mycket mindre omfattning och de genererar intäkter från nya kunder.

 
Hur kan vi redan nu veta att vi behöver höja i tre år?
Vi har gjort en genomlysning av Gävle Vattens ekonomi på kort och lång sikt samt kartlagt behoven både för att minimera den totala höjningen men också för att hitta en långsiktig stabilitet i taxans nivå så att den inte behöver höjas vissa år och sänkas andra år, för att sedan höjas ännu mer.
 
Verksamhetsplanens projekt och aktiviteter ger tidplaner, kostnader och intäkter. Utifrån detta har vi gjort analyser för kostnader och intäkter. Hänsyn har tagits till ökade intäkter från anläggningsavgifter och brukningsavgifter i beräkningsunderlaget för VA-taxans brukningsavgift. Beräkningarna visar att kapitalkostnaderna nära fördubblas mellan 2019 och 2025.


 
Vad kommer det att kosta?
För att brukningstaxans nivå ska spegla det långsiktiga intäktsbehovet föreslås en stegvis höjning under åren 2020-2022. Förslaget är en höjning av avgiften den 1 januari 2020 med i genomsnitt 19 %, 1 januari 2021 med i genomsnitt 15 % och den 1 januari 2022 med i genomsnitt 15 %.
 
Länk till bilagan »

Kommer ytterligare höjningar efter 2022?
Inriktningen är att taxans nivå ska stabilisera intäkterna mot kostnaderna vilket innebär årliga höjningar med 2-5 % under 2023-2025.

Vem bestämmer om taxan?
Det är Gästrike Vattens tjänstemän som tar fram underlag för taxans nivå utifrån verksamhetens behov och för att möta kommunens utveckling. Respektive dotterbolags styrelse, i detta fall styrelsen för Gävle Vatten AB beslutar om vilket förslag till höjning av VA-taxan i Gävle kommun som ska lämnas till kommunfullmäktige för beslut.
Lagen om allmänna vattentjänster styr VA-taxan och att det är kommunfullmäktige som fattar beslut.

Här finns handlingarna som är underlag till beslutom taxehöjning:
Missiv »
Bilaga 1 »
Bilaga 2 »
Bilaga 3 »
Bilaga 4 »

När beslutades det att taxan kommer att höjas i Gävle kommande tre år?
Slutligt beslut fattades av kommunfullmäktige i Gävle kommun den 17 juni 2019.

Kommer brukningstaxan att höjas inom Gästrike Vattens övriga kommuner?
För år 2020 finns ingen höjning av VA-taxans (brukningsavgift eller anläggningsavgift) planerad för Gästrike Vattens övriga ägarkommuner, dvs Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar.
 
Ni vill att vi ska spara på vatten, varför höjer ni inte den rörliga avgiften mer?
Den VA-taxa för brukningsavgift som Gästrike Vattens kommuner (förutom Östhammar) har från 2016 får ca 40 % av intäkterna från den rörliga delen. Tidigare var den rörliga delen ca 60 %. Förändringen gjordes för att bättre spegla kostnadsfördelningen, där de fasta kostnaderna i verksamheten oavsett vattenproduktion och avloppsrening står för ca 90 %. Erfarenheter visar att användningen i liten omfattning påverkas av priset i Sverige.

När höjde ni taxan senast i Gävle?
Taxan höjdes i Gävle senast 2015-01-01, med cirka 5 %.

Hur har ni informerat era kunder?
Vi har cirka 14 000 kunder i Gävle. Vi har påbörjat en dialog med några av våra större kunder och företag i Gävle kommun. Vi kommer att fortsätta dialogen och bjuda in till möte för att svara på frågor. Vi planerar också att informera alla våra småhuskunder. 

Varför ska jag vara med och betala för mer vatten och ett nytt reningsverk när jag bor i en del av Gävle kommun som inte kommer har behov av det?
Alla som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp i en kommun är en del av ett gemensamt vattenkollektiv. Ibland kan det vara så att du betalar för att laga en del av en ledning eller en investering i ett verk som du inte använder dagligen. Men nästa gång är det något som påverkar dig som vi behöver investera pengar i.


 
Sidan skapad 2019-05-09 17:22:09
Senast ändrad 2019-06-18 12:17:42