Frågor och svar

- samverkan mellan Östhammar och Tierp

Varför ska vi samverka om dricksvatten?
Den kommunala VA försörjningen i Östhammars kommun är mycket ansträngd och Östhammars kommun har inte några stora vattenresurser. Tierps kommun har, i och med Uppsalaåsens sträckning, tillgång till stora mängder råvatten för dricksvattenförsörjning. Att samverka om de vattenresurser naturen har skapat är naturligt.

Vad innebär samverkan?
Samverkan ger möjlighet att möta delar av den tillväxt som prognostiseras för Alunda och Österbybruk mot 2060. Det finns även begränsningar i avloppsreningen i Alunda, utredning sker under 2019 för att ta fram kortsiktiga och långsiktiga åtgärdsförslag.

Hur ska samverkan praktiskt genomföras?
Avsiktsförklaringen kommer i första skedet innebära en överföringsledning från Tierps kommun till Östhammars kommun. Under förutsättning att Östhammars kommunfullmäktige beslutar om avsiktsförklaringen mellan kommunerna, finansieringen och att upphandlingar och tillstånd ges kan ledningen vara i drift inom tre år.

När började utredningen?
Förslaget har diskuterats av Tierps och Östhammars kommuner sedan ett par år tillbaka och utredningar som gjorts visar att förutsättningar för ett långsiktigt samarbete finns.
Tierps kommun har, i och med Uppsalaåsens sträckning, tillgång till stora mängder råvatten för dricksvattenförsörjning.
 
När togs beslut om samverkan?
Kommunfullmäktige i både Östhammars och Tierps kommuner har beslutat om avsiktsförklaringen i april. Den innebär bland annat fördjupad undersökning av vattentillgång, som underlag för beslut om fortsatt samverkan med sikte på avtal.
 
När beslutas det om avtalet?

Kommunfullmäktige i både Östhammars och Tierps kommun förväntas besluta om avtalet under hösten 2019. 
 
Innebär detta att det inte blir någon ledning från Tierps kommun till Östhammars kommun nu?

Avsiktsförklaringen innebär i första skedet att det ska bli en överföringsledning men vi behöver invänta beslutet om avtalet innan vi kan börja bygga. När avtalet är beslutat kan vi göra en tidplan och berätta om den.
 
Hur är den tekniska lösningen tänkt?
Avsiktsförklaringen kommer i första skedet innebära en överföringsledning från Tierps kommun till Östhammars kommun. Under förutsättning att Östhammars kommunfullmäktige beslutar om avsiktsförklaringen mellan kommunerna, finansieringen och att upphandlingar och tillstånd ges kan ledningen vara i drift inom tre år.
 
Slipper Östhammar vattenbrist nu?
Både ja och nej, när vattnet från Tierp rinner i ledningen kommer det bara att levereras till Österbybruk och Alunda. Det är flera år kvar.
I övriga delar av Östhammars kommun arbetar vi med andra åtgärder för att lösa vattenbristen.
Så just nu är det lika viktigt att vi alla hjälps åt att ta hand om vårt gemensamma vatten, och att vi använder det smart. Läs mer här om hur du kan vara vattensmart (länk).
 
Kommer vattnet räcka till invånarna i Tierp?
Ja det kommer att räcka. Tierps kommun har, i och med Uppsalaåsens sträckning, tillgång till stora mängder råvatten för dricksvattenförsörjning. Det räcker till invånarna i både Tierps och Östhammars kommuner.

Hur mycket kostar ledningen?
Kostnaden för överföringsledningen är beräknad till 150 miljoner kronor. Finansieringen ska beslutas av Östhammars kommunfullmäktige under hösten 2019. 

Hur länge kommer vattnet från Tierp att räcka?
Vattentillgången i Tierps vattentäkt är stor. Planen är trots det att vatten både från Tierp och från dagens vattentäkter i Alunda och Österbybruk kommer att användas för att öka säkerheten i leveransen. Tillväxtprognosen att kunna försörja 5000 personer år 2040 och 10 000 personer år 2060 med vatten mot dagens ca 2500 personer i Alunda bedöms kunna uppfyllas.
 
När kan vatten från Tierp rinna i kranen?
Tidigast under 2020. Det kan/kommer bli vid olika tidpunkter i Österbybruk och i Alunda.

Innebär ledningen att det blir dyrare för vatten-kunderna i Östhammar?
Bedömningen är att denna investering ryms inom dagens nivå för brukningstaxan inom de kommande fyra åren. Men ränta, andra investeringar och hur snabbt tillväxt och fler kunder kan anslutas kommer att påverka taxeutvecklingen. Vilket alltid är faktorer som kan påverka taxan oavsett denna investering.
 
Kommer vattnet (från Tierp) smaka annorlunda?
Vattentäkterna i Österbybruk och Alunda är idag mycket ansträngda och vi tar ut mer grundvatten än vad som nybildas under torra år, detta medför att smak- och luktproblem kan uppstå. Vatten från Odens källa håller hög kvalitet så vår förhoppning är att vattnet kommer att smaka och bättre. Så snart en överföringsledning är på plats kommer vi att kraftigt begränsa uttaget ur de befintliga vattentäkterna så att de får återhämta sig.
 
Kommer hårdheten på vattnet att ändras?
Ja, vattnet kommer att bli lite mjukare. Vattnet från Tierp har en hårdhet på 5-7 tyska hårdhetsgrader.Sidan skapad 2019-03-18 12:26:35
Senast ändrad 2019-09-12 16:20:34