Meny

Frågor och svar

- samverkan mellan Östhammars och Tierps kommuner


Gemensamma för Östhammars och Tierps kommuner
Varför ska vi samverka om dricksvatten?

Den kommunala VA försörjningen i Östhammars kommun är mycket ansträngd och Östhammars kommun har inte några stora vattenresurser. Tierps kommun har, i och med Uppsalaåsens sträckning, tillgång till stora mängder råvatten för dricksvattenförsörjning. Att samverka om de vattenresurser naturen har skapat är naturligt.

Vad innebär samverkan?
Samverkan ger fördelar för båda kommunerna. Det ger möjlighet att möta delar av den tillväxt som prognostiseras för Alunda och Österbybruk mot 2060. Det finns även begränsningar i avloppsreningen i Alunda, utredning sker under 2019 för att ta fram kortsiktiga och långsiktiga åtgärdsförslag. Tierps kommun får i sin tur bland annat fler att dela nödvändiga kostnader med.

Hur ska samverkan praktiskt genomföras?
Avsiktsförklaringen kommer i första skedet innebära en överföringsledning från Tierps kommun till Östhammars kommun. Under förutsättning att respektive kommunfullmäktige beslutar om avtalet mellan Östhammar vatten och Tierps Energi & Miljö AB, finansieringen och att upphandlingar och tillstånd ges kan ledningen vara i drift inom tre år.

När började utredningen?
Förslaget har diskuterats av Tierps och Östhammars kommuner sedan ett par år tillbaka och utredningar som gjorts visar att förutsättningar för ett långsiktigt samarbete om dricksvatten finns.
Tierps kommun har, i och med Uppsalaåsens sträckning, tillgång till stora mängder råvatten för dricksvattenförsörjning.
 
När togs beslut om samverkan?
Kommunfullmäktige i både Östhammars och Tierps kommuner beslutade i april 2019 om långsiktig samverkan kring vattenförsörjning i en avsiktsförklaring. Syftet med avsiktsförklaringen är att etablera ett långsiktigt samarbete kring en vattentäkt i Tierps kommun och byggandet av en vattenledning som transporterar dricksvatten till både Österbybruk och Alunda i Östhammars kommun. Inom ramen för samverkan ska ett avtal om leverans av vatten tas fram och en fördjupad undersökning av vattentillgång genomföras.
 
När beslutas det om avtalet?

Kommunfullmäktige i både Östhammars och Tierps kommun beslutade om avtalet i decmeber 2019. 
 
När blir det en överföringsledning?

Under förutsättning att upphandlingar och tillstånd följer tidplan kan ledningen vara i drift inom två år. Förberedelse har skett för att starta ett utförande så snart beslut är tagna. Ledningen blir drygt 3 mil lång.
 
Hur ska lednigen dras och kopplas samman?
Ledningen kommer att byggas från Örbyhus i Tierps kommun till Österbybruk och Alunda i Östhammars kommun. Hur lång blir ledningen?
Ledningen blir drygt 3 mil lång. 


 
Östhammars kommun
Slipper Östhammar vattenbrist nu?
Både ja och nej. När vattnet från Tierp rinner i ledningen kommer det bara att levereras till Österbybruk och Alunda. Beräknad tidpunkt för det är år 2021 respektive 2022. 
I övriga delar av Östhammars kommun arbetar vi med andra åtgärder för att lösa vattenbristen.
Så just nu är det lika viktigt att vi alla hjälps åt att ta hand om vårt gemensamma vatten, och att vi använder det smart. Läs mer här om hur du kan vara vattensmart »

Hur mycket kostar ledningen?
Kostnaden för den drygt 3 mil långa överföringsledningen är beräknad till 150 miljoner kronor.

Hur finansieras ledningen?
Investeringen är ett risktagande för Östhammar Vatten AB. Endast nödvändiga kostnader ska belasta VA-kollektivet och finansieras via avgifter enligt vattentjänstlagen (30 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster). Att möjliggöra tillväxt är en del av uppdraget, men anslutningar kommer att ske över lång tid och det finns en risk att tillväxten inte blir så stark som önskad. Det innebär att riskhanteringen för överföringsledningen inte kan bekostas genom VA-avgifter utan bör finansieras via skattekollektivet i Östhammars kommun.
Östhammar Vatten AB (VA-kollektivet) bekostar de delar som de delar som kan anses vara nödvändiga kostnader och Östhammars kommun, via skattekollektivet, står för riskhanteringen.

Konkret innebär det att Östhammar Vatten genomför investeringen. Östhammar Vatten fakturerar årligen kostnader avseende avskrivningar på investeringen samt räntekostnader på upptagna lån där Östhammar Kommun ska stå för risktagandet.
Förslaget om finansieringen som beslutades av Östhammars kommuns kommunfullmäktige i december 2019 finns här. Läs alla handlingar här »​

Hur länge kommer vattnet från Tierp att räcka?
Vattentillgången i Tierps vattentäkt är stor. Planen är trots det att vatten både från Tierp och från dagens vattentäkter i Alunda och Österbybruk kommer att användas för att öka säkerheten i leveransen. Dubbelt så många som idag (5 000 jämte 2 500) kommer att kunna försörjas med dricksvatten i Alunda och tillväxtprognosen 10 000 personer år 2060 bedöms kunna uppfyllas.
 
När kan vatten från Tierp rinna i kranen?
Under 2021 i Österbybruk och under 2022 i Alunda. Ledningen byggs i två etapper. Första etappen blir till Österbybruk och andra etappen blir fortsatt till Alunda.

Innebär ledningen att det blir dyrare för VA-kunderna i Östhammar?
Bedömningen är att denna investering ryms inom dagens nivå för brukningstaxan inom de kommande fyra åren. Men ränta, andra investeringar och hur snabbt tillväxt och fler kunder kan anslutas kommer att påverka taxeutvecklingen. Vilket alltid är faktorer som kan påverka taxan oavsett denna investering.
 
Kommer vattnet (från Tierp) smaka annorlunda?
Vattentäkterna i Österbybruk och Alunda är idag mycket ansträngda och vi tar ut mer grundvatten än vad som nybildas under torra år, detta medför att smak- och luktproblem kan uppstå. Vatten från Odens källa håller hög kvalitet så vår förhoppning är att vattnet kommer att smaka och bättre. Så snart en överföringsledning är på plats kommer vi att kraftigt begränsa uttaget ur de befintliga vattentäkterna så att de får återhämta sig.
 
Kommer hårdheten på vattnet att ändras?
Ja, vattnet kommer att bli lite mjukare. Vattnet från Tierp har en hårdhet på 5-7 tyska hårdhetsgrader.


Tierps kommun
Kommer vattnet räcka till invånarna i Tierp?
Ja det kommer att räcka. Tierps kommun har, i och med Uppsalaåsens sträckning, tillgång till stora mängder råvatten för dricksvattenförsörjning. Det räcker till invånarna i både Tierps och Östhammars kommuner.

Vad innebär detta för mig som invånare i Tierps kommun?
Vattenledningen kommer inte att påverka vardagen i någon större utsträckning för dig som invånare i Tierps kommun. Vattentillgången i kommunen kommer inte att påverkas och förbrukningstaxan kommer inte att förändras på grund av vattenledningen. På sikt ger det kommunen bättre förutsättningar tack vare fler att dela nödvändiga kostnader med och en ökad samverkansyta.Sidan skapad 2019-03-18 12:26:35
Senast ändrad 2020-02-19 09:05:51