Frågor och svar oljeavskiljare 

Enligt de allmänna bestämmelserna för brukande av allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA09 ) ska en oljeavskiljare installeras där en verksamhet bedrivs som riskerar oljeutsläpp till avlopp.
1. Vems ansvar är det att en oljeavskiljare installeras?
Det är fastighetsägarens ansvar att en oljeavskiljare finns i verksamheten enligt de allmänna bestämmelserna för VA. Detta innebär även att när verksamhetsutövaren inte är fastighetsägare så är fastighetsägaren ansvarig för att en oljeavskiljare blir installerad samt att tömning förekommer enligt bestämmelser.
2. Vilka krav finns det på oljeavskiljare?
En oljeavskiljare ska den uppfylla krav enligt svensk standard (SS-EN 858-1 och SS-EN 858-2). Standarden delar bland annat in oljeavskiljare i två klasser. Klass I är den oljeavskiljare som klarar gränsen för utgående oljehalt, klass II klarar inte gränsen. Gränsen för utsläpp till spillvattennätet är 50 mg/l och till dagvattennätet är det 5 mg/l. Oljeavskiljare ska också vara utrustade med optiskt och akustiskt larm.
En oljespärr är inte tillräcklig rening eftersom den inte uppfyller det rätta syftet vid oljerening. En oljespärr är gjord för rent oljeutsläpp och ska istället bilda en spärr som täpper till ledningen och förhindrar att det kommer in olja i spillvattennätet. Oljespärren behöver oftast bytas ut när den har lösts ut.
3. Hur gör jag innan installationen?
Innan du installerar en oljeavskiljare ska du skicka in en anmälan till kommunen och en VA-anmälan till Gästrike Vatten. Du kan anlita en fackman som hjälper dig med dimensioneringsunderlaget och val av oljeavskiljarstorlek. När installationen är klar anmäler du det till kommun.
4. Hur ofta behöver jag tömma min oljeavskiljare?
Oljeavskiljaren tömmer du minst en gång per år enligt Gästrike Vattens bestämmelser.
Om du behöver tömma oftare anpassas efter anläggningens användningsfrekvens, typ och storlek av oljeavskiljare. Du tömmer naturligtvis oljeavskiljaren också om larmet indikera på att det är fullt.
Du journalför tömningen och ett tömningskontrakt tecknas med en tömningsentreprenör. En kopia på tömningskontrakt bifogar du i din anmälan till kommunen.
5. Vart behöver jag installera en oljeavskiljare?
Alla garage som har en garageyta på över 50 m2 ska ha en oljeavskiljare. Det gäller både privatpersoner och verksamhetsutövare.
En ny hårdgjord utomhusparkering med plats för mer än 20 fordon per fastighet behöver ha en oljeavskiljare som är ansluten till dagvattennätet innan det släpps ut.
Bygger du en tankstation eller fordonstvätt ska du installera en oljeavskiljare. Är det en tankstation ska du också ha en oljespilluppsamlare vid varje pump.
Är det en fordonstvätt och en tankstation ska oljeavskiljaren ledas separat mot oljespilluppsamlarna från tankstationen.
Avloppsvatten från fordonstvättar innehåller förutom olja även tungmetaller som bland annat krom, kadmium, nickel och zink. Det innebär att oljeavskiljarens metallavskiljning inte räcker till och du behöver komplettera den med rening av metaller.
Exempel på platser där oljeavskiljare ska finnas
Dagvattennätet
  • Parkeringsytor
  • Bensinstationer
  • Dagvatten från områden med risk för oljespill
  • Utomhustvättplats för fordon
Spillvattennätet
  • Garagavlopp
  • Fordonstvätt eller tankstation
  • Verkstäder
Inom vattenskyddsområde gör Gästrike Vatten alltid en bedömning i samråd med dig som fastighetsägare vilken anslutning som är mest lämplig. Kontakta alltid oss innan!
Sidan skapad 2015-11-04 09:48:22
Senast ändrad 2018-11-19 16:02:11