Meny

Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten som från tak, gator, parkeringsytor och andra hårdgjorda ytor. Dagvatten behöver inte renas på samma sätt som spillvatten från toaletter, bad, disk och tvätt. Därför ska dagvattnet inte vara kopplat till spillvattenledningar.

I äldre bostadsområden kan dagvattnet vara kopplat till spillvattenledningen. Vid kraftigt regn finns då risken att avloppsledningar fylls och ger översvämningar i källare.

Dagvatten leds ofta direkt till recipient (vattendrag, sjö, hav) utan rening. Stora mängder dagvatten infiltreras i marken. Det gör att eventuella föroreningar fastnar och tas omhand av markens mikroorganismer.

Dagvattendamm
Dagvatten som innehåller föroreningar får inte släppas ut i naturen direkt. Det kan vara dagvatten från vägar med partikelrester från bildäck, olja, petroleumprodukter och tungmetaller. För att rena dagvattnet leds vattnet till dagvattendammar där föroreningarna sedimenterar dvs sjunker till botten av dammen, medan det renade vattnet leds vidare.
 
Ska du dränera om eller byta ledningar?
Läs mer här »

Dagvattenpolicy i Gävle
Gävle kommun har en dagvattenpolicy med riktlinjer och principer, samt ansvarsfördelning för dagvattenhantering.
 Dagvattenpolicy, Gävle Kommun » (pdf)
 
Dagvattenprojektet iWater
Gästrike Vatten deltar i projektet iWater för att skapa högre kvalitet, renare och säkrare stadsmiljöer och att öka den urbana hållbarheten avseende hantering av dagvatten. 
Dagvattenprojektet iWater »

Hjälp oss att hålla koll på vattnet
Om du ser tecken på olja eller andra föroreningar i vattnet vänligen meddela oss på info@gastrikevatten.se eller 020-37 93 00.
Sidan skapad 2015-03-20 17:48:15
Senast ändrad 2018-10-05 10:03:43