Avgifter för vatten och avlopp


Kommunalt vatten och avlopp finansieras via avgifter.  Alla fastighetsägare som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp betalar den taxa för vatten och avlopp som gäller i den egna kommunen. Modellen för taxekonstruktionen kan harmonisera mellan kommuner, men inte kostnadsnivån.

Varje kommun har en egen nivå

Gästrike Vattens vattentjänster finansieras via avgifter. Som kund betalar du avgifterna för vatten- och avloppshanteringen i din kommun.

Vi tillämpar kommunal självkostnadsprincip som innebär att vi inte får ta ut högre avgifter än våra kostnader, vi kan inte heller föra över pengar mellan våra ägarkommuner. Avgiften varierar mellan de olika kommunerna och beslutas av respektives kommuns fullmäktige.

Det är förutsättningarna för VA-försörjningen i respektive kommun styr hur hög eller låg avgiften är. Varje kommun har olika förutsättningar, som till exempel antalet anslutna invånare, ledningslängd, antal vattenverk och dess storlek/kapacitet, ålder och skick på ledningsnät och infrastrukturens omfattning och behov. Ju fler som delar på kostnaderna desto billigare blir det.
 
Olika förutsättningar i våra kommuner

Gävle Hofors Ockelbo Älvkarleby Östhammar
Reningsverk 4 2 6 2 8
Vattenverk 7 2 8 3 11
Ledningsnät totalt
(vatten-, spill- och dagvatten)
147 mil 29 mil 17 mil 42 mil 50 mil
Antal anslutna
kunder (cirka)
14 040 2 425 1 330 3 315 4 630
Andel anslutna till 
kommunalt VA 
(totalt anslutna)
94 %
(92 900)
85 %
(9 500)
64 %
(3 700)
93 %
(8 700)

Statistik från april 2019


När Gästrike Vatten bildades 2008 hade inte alla ägarkommuner en VA-taxa där avgifterna täckte kostnaderna för VA-verksamheten, istället användes en del skattemedel för att täcka kostnader. Genom att höja nivån på brukningsavgiften får vi förutsättningar för att bedriva verksamheten enligt självkostnadsprincipen och det gör att vi kan bedriva en verksamhet utifrån gällande lagar och regler.

Alla delar på kostnaderna

Alla som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp betalar avgifter inom respektive kommun. Ibland kan det vara så att du betalar för att laga en del av en ledning eller en investering i ett verk som du inte använder dagligen. Men nästa gång är det något som påverkar dig som vi behöver investera pengar i. Du är en del av ett gemensamt vattenkollektiv.
 

Anläggningsavgift och brukningstaxa

När man har kommunalt vatten och avlopp betalar man löpande för dricksvatten-, spill- och dagvatten i sin kommun (brukningsavgift). När vi ansluter en fastighet till nätet betalar den nya kunden en anläggningsavgift. 

Brukningsavgiften ska täcka kostnaden för produktion och distribution av dricksvatten samt bortledning av spillvatten och eventuellt dag- och dräneringsvatten samt vattenrening vid reningsverk.
Anläggningsavgiften ska täcka kostnaden för att ansluta nya kunder. Det är en engångskostnad för fastighetens andel av utbyggnaden av det kommunala nätet.
 

Vad gäller?

VA-taxan, lagar och regler styr förhållandet mellan VA-bolag och dig som VA-kund.  Läs mer om taxa, regler och ansvar. 
Sidan skapad 2014-04-02 14:00:53
Senast ändrad 2019-10-29 20:49:51