Hur kan avfall förvandlas till något hållbart?


Lena Blad, VD Gästrike Vatten intervjuas av Malin Ideland, forskare från Malmö universitet

Frågan ställs i ett forskningsprojekt där Gästrike Vatten är ett av objekten som studeras.


Vårt samhälle producerar enorma mängder avfall som många gånger innehåller ämnen som är skadliga för både människa och miljö. Avfallshantering och vattenförsörjning är grundläggande verksamheter för att samhället och staden ska fungera.
Går det att omvandla hanteringen av spillvatten och
matavfall för att skapa något hållbart och värdefullt?
Hur tar vi hand om avfallet och hur organiseras
detta arbete?

Det är frågor som forskningsprojektet ”Soparbete i hållbarhetsekonomi” ska försöka besvara. Forskarna Malin Ideland, Malmö universitet, Claes-Fredrik Helgesson, Linköpings universitet och Tora Holmberg, Uppsala universitet, ska under tre år studera sociala processer, vattenförsörjning och avfallshantering i Gävle kommun och Malmö stad.

Grön ekonomi
Forskningsprojektet rör sig inom det område som kallas för Grön ekonomi. Grön ekonomi handlar om att hitta förbättringar för miljösatsningar och hållbar teknik. Projektet ska studera hur den gröna ekonomin fungerar inom vatten- och avfallshantering, hur nya tekniker och aktörer skapas och vilka konsekvenser det får.
 
Biologiskt avfall är omvandlingsbart. Genom teknologiska, ekonomiska och kulturella processer kan det omvandlas till värdefull biogas, uppvärmning eller gödningsmedel. Härigenom skapas nya värden, tekniker och aktörer.
Spillvatten och matavfall är särskilt intressant för forskarna att studera då det handlar om högst vardagligt avfall.

- Vår utgångspunkt är att det är i det alldeles vanliga och rutinmässiga som det riktigt viktiga sker och nya tekniker utvecklas, berättar Malin Ideland, forskare vid Malmö universitet.
Vi kommer att samla in data genom att följa avfallet genom de processer som det går igenom. Projektet är uppdelat i två delstudier: 1) kommunal hantering av matavfall och spillvatten och 2) innovationer baserade på avfall. För själva undersökningen samlar vi in intervjuer och observationer, samt relevanta dokument. Anledningen till att vi valt Gävle kommun och Malmö stad är att de representerar olika stora upptagningsområden. Men främst för att de organiserar hantering av spillvatten och matavfall på lite olika sätt, avslutar Malin Ideland.

Om projektet
Forskningsprojektet är finansierat av Vetenskapsrådet (2018-2020) och genomförs av en forskargrupp, med Tora Holmberg, Uppsala universitet som ansvarig projektledare. Övriga deltagare i projektet är Malin Ideland, Malmö universitet, och Claes-Fredrik Helgesson, Linköpings universitet. Huvudman för forskningsprojektet är Uppsala universitet. Forskarna intervjuar flera personer i olika befattningar inom de två studieobjekten.


 
Nyheten skapad 2018-11-23 11:28:17
Senast ändrad 2019-01-21 09:35:29
Nyheter
2019-05-15
I Östhammars kommun pågår många arbeten med att förbättra det kommunala dricksvattnet, avloppshanteringen och ledningsnätet samt effektivisera och minimera användningen av dricksvatten. Gästrike Vatten arbetar med flera underhålls- och utvecklingsprojekt av reningsverk och vattenverk samt utredningar inom grundvatten, vattentäkter och reningsprocesser.
Läs mer
2019-05-13
120 fastighetsägare i Sälgsjön har nu tillgång till kommunalt VA och de första fastighetsägarna är redan inkopplade. I samband med att Gästrike Vatten avslutar projektet VA Sälgsjön startar fastighetsägarnas projekt med att utföra VA-installationer på sina egna fastigheter.
 
Läs mer
2019-05-09
För att vi fortsatt ska säkra leveransen av dricksvatten och rena avloppsvattnet för Gävle behöver vi fortsätta att utveckla det befintliga VA-nätet i takt med att Gävle kommun växer. Därför föreslås nu en stegvis höjning av brukningstaxan i Gävle för tre år framåt. Anledningen till höjningen innefattar bland annat omfattande investeringar i nytt vattenverk och reningsverk samt en fortsatt hög tillväxt genom fler exploateringsområden.
Läs mer
2019-05-06
Restriktioner för vattenanvändningen införs för hela Östhammars kommun från den 6 maj. Trots den nederbörd som kommit de senaste dagarna så är situationen ansträngd och vi ser att grundvattennivåerna sjunker. Alla behöver hjälpas åt för att spara på vattnet nu! Den nederbörd som kommer nu tas främst upp av växter och natur, vi behöver mycket mer nederbörd för att fylla på grundvattenmagasinen.
Läs mer
2019-05-06
Sverige har ett av världens bästa dricksvatten och det är vårt mest värdefulla livsmedel! För att trygga leveransen här och nu för våra kunder behöver vi skydda vårt dricksvatten och leveransen av det, att bygga vattenkiosker och låsa vattenposter är två sätt.
Läs mer
2019-04-25
Visste du att smutsen på våra bilar bland annat innehåller oljerester och tungmetaller, som följer med i tvättvattnet när bilen tvättas? Om du tvättar bilen hemma på garageuppfarten eller gatan, sköljs det orenade vattnet ner i dagvattenbrunnen och rinner vidare ut i våra sjöar och hav. Den 26-27 april är det den stora biltvättarhelgen, välj då biltvätten istället så får du både en ren bil och tar samtidigt hand om vår miljö.
Läs mer