​​​Utredningar startar för att förbättra VA-hantering i Östhammars kommun

Östhammars kommunfullmäktige beslutar att starta föreslagna utredningar kring dricksvattenförsörjning och bättre hantering av avloppsvatten
Kommunfullmäktige i Östhammars kommun beslutade den 25 september att uppdra till Östhammar Vatten (genom Gästrike Vatten) att starta utredningar för att förbättra VA-läget i kommunen.

Den kommunala VA-försörjningen i Östhammars kommun är mycket ansträngd och åtgärder krävs både för att förbättra dricksvattnets kvalitet och öka mängden samt för att öka rening och kapacitet att ta hand om mer avloppsvatten (spillvatten).

Det är både det ansträngda nuläget och den ökade efterfrågan på nya bostäder i kommunen som föranlett de utredningar som nu kommer att startas. I Östhammars och Alundas tätorter finns idag inte kapacitet för att öka antalet anslutna bostäder till det kommunala VA-nätet.

- Vi är glada över beslutet. För att kunna hitta kloka lösningar för framtidens VA-systemet i Östhammar behövs omfattande utredningar. Ett bra underlag ger oss möjlighet att föreslå åtgärder, på både kort och lång sikt, säger Lena Blad, VD Gästrike/Östhammar Vatten.

- Det här är ett viktigt beslut för Östhammar kommun och för att kommunen ska kunna fortsätta utvecklas i en positiv riktning. Vi har nu påbörjat arbetet för att bygga en långsiktig och hållbar infrastruktur och möjliggöra för ökad inflyttning i kommunen, säger Jacob Spangenberg, ordförande i Östhammar Vatten AB och Kommunstyrelsens ordförande.

Beslut om uppdrag
De åtgärder som kommunfullmäktige beslutat är att uppdra åt Östhammar Vatten om:
  • Utökning av ramen för verksamhetskostnader med 1 miljon kronor för att
    • Utöka pågående arbete med att utreda och säkerställa VA-försörjningen i Östhammar
    • Starta en förstudie för ett nytt avloppsverk för Östhammar tätort och Öregrund
    • Starta en förstudie för ett avsaltningsverk för dricksvatten för de östra delarna av Östhammars kommun
  • Att utreda och projektera en teknisk lösning för att möjliggöra att spillvatten kan transporteras från Östhammar tätorts ledningsnät till Gimo med kostnadstäckning från Östhammar kommun under hösten 2018 till en beräknad kostnad om 300 000 kr
  • Att till budget och investeringsplan för 2019 ta fram en övergripande konsekvensanalys utifrån VAanläggningarnas kapacitet, kommande försörjningsbehov och eventuellt kortsiktiga lösningar

Östhammar Vattens verksamhet är helt avgiftsfinansierad av dess kunder i Östhammar kommun och det är viktigt att tillse att de åtgärder som föreslås är såväl ekonomiskt som miljömässigt hållbara. Kunderna ska kunna känna sig trygga med att både tillgång och kvalitet på deras dricksvatten och avloppshantering. Östhammar Vatten är en del av Gästrike Vatten AB.


 
Nyheten skapad 2018-09-26 10:26:08
Senast ändrad 2019-01-21 10:42:24
Nyheter
2019-06-18
Höjd VA-taxa i Gävle för tre år
För att vi fortsatt ska säkra leveransen av dricksvatten och rena avloppsvattnet för Gävle behöver vi fortsätta att utveckla det befintliga VA-nätet i takt med att Gävle kommun växer. Därför höjer vi nu brukningstaxan i Gävle stegvis tre år framåt. Anledningen till höjningen innefattar bland annat omfattande investeringar i nytt vattenverk och reningsverk samt en fortsatt hög tillväxt genom fler exploateringsområden. Läs mer
2019-06-04
Onsdagen den 29 maj bjöd vi in till öppet hus hos oss i Östhammar för att berätta mer om vår verksamhet, ​om vårt arbete i kommunen, vattenläget och hur vi jobbar framåt för att vattenläget ska bli bättre. Och för att visa hur allt funkar. Det var en lyckad dag med många besökare! Tack till alla er som kom!
Läs mer
2019-05-23
Bevattningsförbudet gäller fortfarande i hela Östhammars kommun och i Gävle-Valbo med ytterområden, centrala Ockelbo och Lingbo gäller fortfarande uppmaningen om att spara vatten. Grundvattennivåerna är fortfarande låga. Tack för att du följer våra uppmaningar och restriktioner, tillsammans gör vi skillnad!
Läs mer
2019-05-15
I Östhammars kommun pågår många arbeten med att förbättra det kommunala dricksvattnet, avloppshanteringen och ledningsnätet samt effektivisera och minimera användningen av dricksvatten. Gästrike Vatten arbetar med flera underhålls- och utvecklingsprojekt av reningsverk och vattenverk samt utredningar inom grundvatten, vattentäkter och reningsprocesser.
Läs mer
2019-05-13
120 fastighetsägare i Sälgsjön har nu tillgång till kommunalt VA och de första fastighetsägarna är redan inkopplade. I samband med att Gästrike Vatten avslutar projektet VA Sälgsjön startar fastighetsägarnas projekt med att utföra VA-installationer på sina egna fastigheter.
 
Läs mer
2019-05-09
För att vi fortsatt ska säkra leveransen av dricksvatten och rena avloppsvattnet för Gävle behöver vi fortsätta att utveckla det befintliga VA-nätet i takt med att Gävle kommun växer. Därför föreslås nu en stegvis höjning av brukningstaxan i Gävle för tre år framåt. Anledningen till höjningen innefattar bland annat omfattande investeringar i nytt vattenverk och reningsverk samt en fortsatt hög tillväxt genom fler exploateringsområden.
Läs mer