Frågor och svar om justering av brukningsavgifter 2018


Här besvarar vi de vanligaste frågorna om justering av brukningsavgifterna för vatten och avlopp 2018. Vi uppdaterar sidan löpande.

Hittar du inte svaret på din fråga är du välkommen att kontakta vår kundtjänst. Kontaktuppgifter hittar du här »
 
Hur stor är taxehöjningen i Ockelbo?

Fullmäktige i Ockelbo kommun beslutade den 27 november 2017 att anta förslaget om justerade taxehöjning om 5 % för 2018. Höjningen innebär en liten ökning av intäkterna för 2018 för Ockelbo Vatten. Förslaget är att inte höja taxan 2019 och endast en marginell höjning 2020.


Hur stor är taxehöjningen i Hofors?

Fullmäktige i Hofors kommun beslutade den 14 november att anta förslaget om taxehöjning om 1,5 % för 2018. Höjningen innebär en liten ökning av intäkterna för 2018 för Hofors Vatten.

Varför höjer vi avgiften i Ockelbo?

I Ockelbo föreslår vi att höja brukningsavgiften för att få ökad täckningsgrad för dagens verksamhetskostnader samt möta planerade investeringar.
Några exempel på åtgärder:

  • Vi behöver göra åtgärder för en bättre beredning i Åmot för att kunna säkerställa leveransen av ett hälsosamt dricksvatten.
  • En ny ledning mellan Mobyheden och Ockelbo centralort kommer att läggas för att säkra att det finns tillräckligt med dricksvatten.
  • Vi planerar för åtgärder för en bättre styrning och kontroll av avloppsreningsverken.
  • Det pågår också en omfattande renovering av vattentornet i Ockelbo. 2017 renoveras insidan och  2018 renoveras utsidan.

Varför höjer vi avgiften i Hofors?

I Hofors föreslår vi att höja brukningsavgiften för att möta planerade investeringar samt generella kostnadsökningar i verksamheten.
Några exempel på åtgärder:

  • Vi förändrar beredningsprocessen på Hofors vattenverk för att komma tillrätta med de problem vi har med höga färgtal på råvattnet. Det är för att vi ska kunna säkerställa leveransen av ett hälsosamt dricksvatten. Mer omfattande åtgärder för att komplettera beredningen planeras.
  • Under 2018 kommer ett äldre vattentorn som inte längre används att rivas.
  • Vi planerar även åtgärder för en bättre styrning och kontroll på avloppssidan, samt förnyelse av en pumpstation.

Hur mycket större blir kostnaden för mig som kund i Ockelbo 2018?

Typhus A

Villa med tomt om 800 m2 som är ansluten till både vatten och avlopp, två vuxna och två barn, årsförbrukning 150 m3, ger en ökning av årskostnaden med 449 kr/år exkl moms, 561 kr/år inkl moms. Månadskostnaden ökar med 47 kr inkl moms.
 
Typhus B
Flerbostadshus med 15 lägenheter som är ansluten till både vatten och avlopp och en årsförbrukning om 2 000 m3/år ger en ökning av årskostnaden med 5 112 kr/år exkl moms, 6 390 kr/år inkl moms. Månadskostnaden ökar med 533 kr inkl moms.
 
En villa/småhus som bara är ansluten till vatten, årsförbrukning 150 m3, får en ökning av årskostnaden med 181,50 kronor/år exkl moms, 227 kr/år inkl moms. Månadskostnaden ökar med cirka 19 kr inkl moms.
 
En villa/småhus som bara är ansluten till avlopp får en ökning av årskostnaden med 267,50 kronor/år exkl moms, 334 kr/år inkl moms. Månadskostnaden ökar med cirka 27 kr inkl moms.

 
Hur mycket högre blir kostnaden för mig som kund i Hofors 2018?

Typhus A
Villa med tomt om 800 m2 som är ansluten till både vatten och avlopp, två vuxna och två barn, årsförbrukning 150 m3, ger en ökning av årskostnaden med 104 kronor/år exkl moms, 131 kronor/år inkl moms. Månadskostnaden ökar med 11 kronor inkl moms.
 
Typhus B
Flerbostadshus med 15 lägenheter som är ansluten till både vatten och avlopp och en årsförbrukning om 2 000 m3/år ger en ökning av årskostnaden med 1 094 kr/år exkl moms, 1 368 kr/år inkl moms. Månadskostnaden ökar med 114 kronor inkl moms.
 
En villa/småhus som bara är ansluten till vatten, årsförbrukning 150 m3, får en ökning av årskostnaden med 42 kronor/år exkl moms, 52 kr/år inkl moms. Månadskostnaden ökar med cirka 4 kr inkl moms.
 
En villa/småhus som bara är ansluten till avlopp får en ökning av årskostnaden med 70 kronor/år exkl moms, 87 kr/år inkl moms. Månadskostnaden ökar med cirka 7 kr inkl moms.

Vem beslutar om att höja avgiften?

Gästrike Vatten föreslår en justering av VA-taxan. Det är kommunfullmäktige i varje kommun som tar beslut.


Vad innebär brukningsavgift?

Brukningsavgiften som du betalar för vatten- och avlopp används till att producera och distribuera dricksvatten, underhålla ledningsnäten och att ta hand om avloppsvatten. Avgiften består av en fast och en rörlig del.
 
Den rörliga avgiften beror på hur många kubikmeter vatten du använder. Den täcker till exempel löpande kostnader för att producera och distribuera dricksvatten och rena avloppsvatten.
 
Den fasta mätaravgiften beror på hur stor vattenmätare du har. Avgiften bekostar till exempel skydd av vattentäkter, investeringar och underhåll av reningsverk, vattenverk, vattentorn och ledningsnät. Även administrativa kostnader så som kundservice och fakturering.


Varför är det olika avgifter i kommunerna?

Våra vattentjänster finansieras via avgifter - inga skattepengar blandas in. Som kund betalar du avgifterna för vatten - och avloppshanteringen i din kommun.

Vi tillämpar kommunal självkostnadsprincip som innebär att vi inte får ta ut högre avgifter än våra kostnader, vi kan inte heller föra över pengar mellan våra ägarkommuner. Avgiften varierar mellan de olika kommunerna och beslutas av respektives kommuns fullmäktige.

Det är förutsättningarna för VA-försörjningen i respektive kommun styr hur hög eller låg avgiften är. Varje kommun har olika förutsättningar, som till exempel antalet anslutna invånare, ledningslängd, antal vattenverk och dess storlek/kapacitet, ålder och skick på ledningsnät och infrastrukturens omfattning och behov. Ju fler som delar på kostnaderna desto billigare blir det.

När Gästrike Vatten bildades 2008 hade inte alla ägarkommuner en VA-taxa där avgifterna täckte kostnaderna för VA-verksamheten, istället användes en del skattemedel för att täcka kostnader. Genom att höja nivån på brukningsavgiften får vi förutsättningar för att bedriva verksamheten enligt självkostnadsprincipen och det gör att vi kan bedriva en verksamhet utifrån gällande lagar och regler.
 
Brukningsavgiften för vatten och avlopp bekostar bland annat skydd av våra gemensamma vattentäkter, investeringar och underhåll av reningsverk, vattenverk, vattentorn och ledningsnät


Är det här på grund av att Östhammar har gått med i Gästrike Vatten?

Nej. Varje kommun bär sina egna kostnader. Att vi har blivit en till kommun innebär att det är fler som är med och delar på gemensamma kostnader, vilket på sikt ger en positiv effekt på VA-taxan.