Nytt vattenverk för Älvkarleby och Gävle blir verklighet

Nu är det klart att Älvkarleby och Gävle kommuner ska utöka sin samverkan om dricksvattnet! Den 18 juni beslutade kommunfullmäktige i båda kommunerna om att anlägga en ny vattentäkt och bygga ett nytt vattenverk för att skapa en säker vattenleverans till invånarna och ge möjlighet till tillväxt i regionen.
 
Gästrike Vatten har sedan 2013 utrett möjligheter och alternativ för utökad regional samverkan för vattenproduktion. Många års utredning av naturgivna förutsättningar, tekniska lösningar och inte minst juridik och ekonomi har resulterat i ett förslag om att bygga en gemensam systemlösning för dricksvattenförsörjningen i Älvkarleby och Gävle kommuner. Lösningen innefattar en ny vattentäkt och ett nytt vattenverk i Älvkarleby kommun som skapar en säker vattenleverans och ger möjlighet till tillväxt i regionen. Utredningen och förhandlingar mellan kommunerna, Älvkarleby Vatten och Gävle Vatten har landat i ett förslag till respektive kommuns kommunfullmäktige som beslutades den 18 juni 2018.
 
Tack vare många års noggranna utredningar och stöd av specialister inom olika områden har vi hittat en klok lösning i vårt arbete för en robust och säker dricksvattenförsörjning. Genom att binda ihop flera vattentäkter och vattenverk som kan komplettera varandra kan driftstörningar hanteras samtidigt som vi får mer vatten så att vi kan stödja tillväxten i regionen, säger Lena Blad, VD Gästrike Vatten.
 
- Det här är en viktig satsning som ger invånarna en trygg och säker vattenleverans, även vid driftstörningar. Alla vinner på den här samverkanslösningen, varje dag, dygnet runt, året runt, säger Inga-Lil Tegelberg, ordförande Älvkarleby Vatten.
 
Det här är en stor satsning och en stor investering, men det är nödvändigt för att vi ska kunna uppnå en säker och robust vattenförsörjning och möjliggöra tillväxt i regionen. Att vi, precis som vattnet, kan vara gränsöverskridande för att hitta en hållbar lösning känns extra bra, säger Ola Nilsson, ordförande Gävle Vatten.

Knyter ihop ledningsnäten
Den nya anläggningen kommer att vara en del av vattenförsörjningen i både Älvkarleby och Gävle. Vattenleveransen blir mer driftsäker genom att knyta ihop ledningsnäten från flera vattentäkter och vattenverk som kan komplettera och ersätta varandra vid störningar.
 
Vattentäkten kommer att anläggas i en outnyttjad del av Uppsalaåsen i Älvkarleby kommun. Tillgången på vatten i åsen är stor och området lämpar sig väl för konstgjord grundvattenbildning genom infiltration av älvvatten från Dalälven.
Det nya vattenverket kommer att byggas på Tallmon i Älvkarleby kommun. Det kunderna i Älvkarleby kommun och Furuvik i Gävle kommun kommer att märka i sin vardag när vattenverket är i drift är att vattnet blir mjukare. För att kunna blanda vattnet i ledningsnätet från samtliga vattenverk behöver hårdheten vara densamma, därför avhärdar vi vattnet från Kronsågen och Sand innan det blandas med vattnet från det nya vattenverket. Vattnet beräknas rinna i kranarna 2023.

En investering för framtiden
Det är Gävle Vatten som kommer att investera i den nya dricksvattenförsörjningsanläggningen eftersom Gävle har det största behovet.
Att anlägga vattentäkt och bygga vattenverket kommer att kosta cirka 400 miljoner kronor.
Vattenverket kommer att producera 100-200 liter per sekund. Det är ungefär ett badkar per sekund! Cirka 2 mil ledningar kommer att behövas för att leverera dricksvatten till kunderna i Älvkarleby och Gävle och binda samman dagens system.
Att anlägga ledningarna kommer att kosta cirka 140 miljoner kronor. Den längsta ledningsdragningen kommer att göras mellan Furuvik och Gävle tätort där det idag saknas ledningar.
När vi anlägger ledningar skapar vi möjlighet att samordna med annan infrastruktur, till exempel fjärrvärme och gång- och cykelväg.
 
Projektet skapar
  • Fler vattentäkter och vattenverk med leverans från olika håll
  • Mer vatten, ger möjlighet till att fler kan anslutas
  • En mer robust och säker dricksvattenförsörjning
  • Mjukare vatten i Älvkarleby och Furuvik i Gävle kommun
  • Kostnadseffektivitet, genom en gemensam systemlösning behöver inte både Älvkarleby Vatten och Gävle Vatten göra stora investeringar
 
Arbete för olika tillståndsansökningar, detaljprojektering, upphandlingar startar nu. Själva byggandet av ledningar och anläggningar planerar vi att starta med sommaren 2020.  

Bakgrund
På uppdrag av Älvkarleby och Gävle kommuner har Gästrike Vatten sedan 2013 utrett möjligheten för en ny gemensam vattenproduktion. Syftet har varit att se hur mycket vatten av god kvalitet som finns och hitta alternativ för hur vi kan använda det för att skapa nytta för invånarna i både Älvkarleby och Gävle kommuner. Samverkansutredningen ska vara till nytta både för de som har kommunalt VA idag och skapa förutsättningar för tillväxt och utveckling i båda kommunerna och regionalt. Genom samverkan för en ny vattenproduktion ges stor potential att säkra tillräckligt med dricksvatten av god kvalitet inför framtiden.
 
Läs mer om bakgrunden och se beslutsunderlag här »
 
Nyheten skapad 2018-06-18 19:17:46
Senast ändrad 2018-06-18 21:33:55
Nyheter
2018-12-17
Ett nytt vattenverk för 90 000 personer ska byggas under kommande år! Den stora investeringen innebär så mycket mer än bara pumpar och rör. Kan vi genom samarbete också skapa mervärden genom att bidra till utvecklingen av en hållbar tillväxt i vår region?
Läs mer
2018-12-14
Kranmärkning är ett naturligt steg i WSP Gävles hållbarhetsarbete.
Läs mer
2018-12-13

Begränsad nederbörd under hösten medför risk för vattenförsörjningen till våra kunder.

Läs mer
2018-12-12
Vi vill informera våra kunder och andra fastighetsägare om att det förekommer att personer som utger sig för att komma från Gästrike Vatten men som inte är vår personal, tar kontakt och vill komma in i fastigheten.
Läs mer
2018-12-10
Stängt den 11 december
På grund av utbildning har Gästrike Vatten stängt den 11 december. Välkommen åter på onsdag den 12 december!
2018-12-06
Under ett år har vår barnstyrelse träffats regelbundet. Onsdag den 5 december tackade vi av de deltagnade barnen med en välförtjänst fest.
 
Läs mer
2018-12-03
VA-entreprenaden i Sälgsjön blev klar i tid och inom budget. Entreprenaden slutbesiktas i mitten av december.
Läs mer
2018-11-30
De nationella uppropet syftar till att ge företag inom VA-branschen verktyg för att öka mångfalden i den egna verksamheten.
Läs mer
2018-11-28
För att säkerställa så god kvalitet som möjligt på dricksvattnet i Gimo utökar vi processtegen på vattenverket.
Läs mer
2018-11-23

Frågan ställs i ett forskningsprojekt där Gästrike Vatten är ett av objekten som studeras.

Läs mer